Avskiljning av metallfluorider vid blandsyrabetning - ökad förståelse av kemiska processer och framtagande av seperationsmetoder

Sammanfattning

I projektet har avskiljning av metaller ur betbad för förbättrad och mer resurseffektiv betning undersökts för att återföra både syran och metallerna till kretsloppet. De kemiska processerna i betbad har undersökts med fokus på kristallisation som orsakar slamproblem och andra faktorer som kan störa betningsprocessen. Krisallisation kan samtidigt ses som en möjlig separationsprocess för att avskilja metaller från och förlänga livslängden för betbadslösningen. Flera parametrar har genomförts i laboratorieskala för att kunna bedöma teknikernas lämplighet för återvinning av betsyra och metaller. Undersökningarna har kunnat visa att badsammansättningen (salpetersyra, järnhalt och framför allt fluorvätesyrakoncentration) har stor betydelse för att kristallation ska kunna ske. Det befintliga underlaget är dock inte tillräckligt för att exakt kunna förutsäga när kristallation kan förväntas. Tekniker för avskiljning av kristaller, som t.ex. filterpress kopplat direkt till betbadet, bör undersökas närmare. Kunskapen om kristallisation i betbad behöver fördjupas för att kunns styra kristallationen.Det kan vara viktigt att kunna koncentrera järnfluoriderna innan kristallationen. Nanofiltrering är en teknik som kan åstadkomma detta. Metoden testades med positiva resultat i laboratorieskala med olika membran, vilket motiverar fortsatta försök i större skala.

Medarbetare: Staffan Filipsson, Östen Ekengren, Kåre Tjus

Nyckelord: betsyra, betbad, fluorid, metall, järn, kristallisation, nanofiltration, salpetersyra, separation,mixed acid, pickling bath, fluoride, metal, iron, crystillisation, nitric acid

Typ: Rapport

År: 2002

Rapportnummer: B1441

Författare: Uwe Fortkamp, Staffan Filipsson, Kåre Tjus, Jan-Erik Bjurhem, Östen Ekengren

Ladda ner publikation