Nationell miljöövervakning av luft- och nederbördskemi

Sammanfattning

I föreliggande rapport redovisas resultat från 1995 års mätningar av luftens och nederbördens sammansättning i bakgrundsmiljö i Sverige. Rapporten redovisar mätresultat från de båda nationella övervakningsnäten EMEP-nätet och Luft- och nederbördskemiska nätet. I rapporten redovisas även de spridnings- och depositionberäkningar som gjorts med MATCH-modellen, med 1995 års mätresultat som grund. Tidigare år har mätresultat och modellberäkningar rapporterats i tre skilda rapporter, men har här samlats i en rapport. Samtliga mätningar drivs av IVL, på uppdrag av Naturvårdsverket, med undantag av ozonmätningarna i Aspvreten som genomförs av ITM. Modellberäkningarna med MATCH-Sverige har utförts av SMHI. Verksamheten finansieras av Miljöövervakningsenheten vid Naturvårdsverket. I rapportens bilagor redovisas provtagnings- och analysmetoder, mätprogram och kvalitetssäkringsrutiner utförligt. Denna samlade redovisning av information rörande mätverksamheten är tänkt att fungera som referens till kommande årsrapporter.

Medarbetare: John Munthe, Karin Kindbom, Karin Sjöberg

Nyckelord: EMEP, Luft- och nederbördskemiska nätet, Sverigemodellen, svavel, kväve

Typ: Rapport

År: 1997

Rapportnummer: B1252

Författare: Karin Kindbom, Karin Sjöberg, John Munthe, Kjell Peterson, Christer Persson, Anders Ullerstig