Kretslopp av pappersförpackningar: materialåtervinning eller energiåtervinning? En miljöstudie baserad på fem verkliga fall.

Sammanfattning

I denna studie har gjorts en jämförelse mellan materialåtervinning och energiutvinning av förpackningspappersavfall med avseende på resursförbrukning, miljöpåverkan och kostnader. Vi har utnyttjat LCA-metodik för målformulering, inventering, analys och värdering av miljöpåverkan. Vid jämförelsen har vi utgått från faktiska förhållanden i fem olika praktikfall. För att studera olika parametrars inverkan har för dessa fall gjorts en känslighetsanalys med ca 6 scenarier utöver normalfallet. Dessa scenarier berör metod för elproduktion, insamlingsgrad, transportavstånd och energianvändning. Vidare har ett antal olika metoder för analys och värdering av miljöpåverkan använts.

Medarbetare: Jan-Olov Sundqvist

Nyckelord: avfall, energi, LCA,papper, förpackningar, återvinning

Typ: Rapport

År: 1994

Rapportnummer: B1128

Författare: Göran Finnveden, Bengt Steen, Jan-Olov Sundqvist