Miljöteknisk utvärdering av alkalisk avfettning

Sammanfattning

I projektet har arbetsmiljön vid alkalisk avfettning undersökts och membranfiltrering som reningsmetod för förbrukade bad testats. Projektet fokuserades på verkstads- och ytbehandlingsindustrin. Den största risken med alkalisk avfettning ur arbetshygienisk synpunkt är frätskador vid direkt kontakt med badvätska eller badkemikalier. Alkalihalten i luften är i allmänhet låg. Förstärkning av rengöringseffekten med ultraljud kan ge betydande bulleralstring, både i det hörbara området (resonanstoner) och i ultraljudsområdet. Ultraljudsanläggningar bör alltid bullerisoleras. Så kallad biologisk avfettning tycks inte ge upphov till spridning av bakterier, varken levande eller döda, till arbetsmiljön kring anläggningarna. Störningar uppstår i reningsanläggningar då alkaliska avfettningsbad sammanblandas med metallhaltiga vatten. Försöken i detta projekt visar att neutralisering av avfettningsbad ej bör utföras i samband med behandling av metallhaltiga vatten i en neutraliseringsanläggning. En översiktlig beskrivning av alternativa reningsmetoder presenteras samt en kort översikt av metoder för att minska uppkomsten av förbrukade avfettningsbad. Inom projektet har en kombination av ultrafiltrering och omvänd osmos testats på förbrukade avfettningsbad

Medarbetare: Östen Ekengren, Ann-Beth Antonsson

Nyckelord: arbetsmiljö, rening, avfettning, avloppsvatten,alkalisk avfettning, vattenbaserad, membranfiltrering, verkstadsindustri, ytbehandling, biologisk avfettning, ultraljud, ultrafiltrering, omvänd osmos

Typ: Rapport

År: 1992

Rapportnummer: B1047

Författare: Helene Carlsson, Jonas Tolf, Ann-Beth Antonsson, Östen Ekengren, Lars Rondahl, Jan-Erik Bjurhem, Peter Solyom