Sorptionsteknik för selektiv rening av förbehandlat totalt blekeriavlopp. 1/ Jämförelse av olika matrismaterial

Sammanfattning

Syftet med försöken var att undersöka hur sorbenternas matrismaterial påverkar selektiviteten för klorfenolära substanser gentemot TOC och AOX i ultrafiltrerat totalt (E+(C+D)) blekeriavlopp. Även minskningen i reningseffektivitet under upprepade mättnads- och reaktiveringscykler skulle undersökas. För en fenolbaserad anjonbytare var avskiljningen av de tio analyserade klorfenolära substanserna >95 % efter 60 cykler och med en fenolbaserad adsorbent >99 % efter 45 cykler. Även en styrenbaserad jonbytare uppvisade höga avskiljningsgrader av dessa substanser men denna sorbent tappade reningseffekt under försökets 48 cykler. Med en akrylbaserad jonbytare var avskiljningsgraden jämn men relativt låg under försökets 45 cykler. För att kunna dra säkrare slutsatser beträffande deaktivering av sorbenthartsen måste antalet mättnads- och reaktiveringscykler ökas betydligt. Då dessa inledande försök har utförts med mycket liten sorbentvolym (36 ml) bör även försök med betydligt större volym utföras. Detta tillsammans med en bättre karaktärisering av det renade avloppsvattnet kommer att ske i ett uppföljande projekt stött av STU.

Medarbetare: Staffan Filipsson, Östen Ekengren

Nyckelord: rening,jonbytare, adsorption, membranfiltrering, blekeriavlopp, klorfenolära substanser

Typ: Rapport

År: 1991

Rapportnummer: B1000

Författare: Staffan Filipsson, Östen Ekengren