Biologisk behandling av ett blekeriavlopp i kombination med ultrafiltrering

Sammanfattning

Ett kombinerat klorstegs- och alkalistegsavlopp behandlades i laboratorieskala i en anaerob reaktor som på utflödessidan var kopplad till en ultrafilteranläggning på så sätt, att biomassa och högmolekylära föreningar kvarhölls och koncentrerades i reaktorn. Permeatet från ultrafiltret behandlades vidare i en aktvslamreaktor. Systemet visade goda behandlingsresultat, ca 80 % COD- och ca 80 % AOX-reduktion samt ca 90 % BOD7-reduktion. (Motsvarande resultat före aktivslambehandlingen var 63+-6 % för COD, 76+-2 % för AOX och 40-50 % för BOD7). Det intressantaste resultatet är emellertid observationen, att betydande andelar av de mängder organiska föreningar, som kvarhölls av ultrafiltreringsmembranet, deklorinerades och bröts ner i den anaeroba reaktorn, som även producerade biogas. Försök att driva systemet utan tillsats av närsalter ledde till en långsam utarmning av de biologiska reaktorernas innehåll av Kjeldahlkväve och totalfosfor.

Medarbetare: Östen Ekengren, Mats Almemark

Nyckelord: rening, avloppsvatten,anaerobi, ultrafiltrering, blekning, massa- och pappersindustri

Typ: Rapport

År: 1992

Rapportnummer: B998

Författare: Mats Almemark, Rune Bergström, Bengt Boman, Östen Ekengren, Björn Frostell