Borttagande av klorerad organisk substans med membranteknik - Några inledande försök

Sammanfattning

Trots att företagen vidtagit ett flertal interna åtgärder återstår fortfarande klorerad organisk substans (AOX) i avloppsvatten från massafabrikerna. De externreningsmetoder som används idag är luftad damm, aktiv slam, kemisk fällning, jonbyte och andra adsorptionsmetoder samt membranteknik. I den här rapporten presenteras resultat från inledande laboratorieförsök med den sistnämnda tekniken. Försöken har utförts med PCI-membran med cut-off från ca 1000 till 100 000. Med ett E-avlopp erhölls resultat som överensstämmer med vad som redovisats av andra forskare. Det innebär att en 70-80%-ig reduktion av klorerad organisk substans synes möjlig att erhålla med ett flux på ca 200 l/m2*h vid en volymreduktion på ca 20 ggr. Ett membran med större poröppninar, cut-off 100 000 gav något högre flux men hade försämrad avskiljningsegenskaper. Det ojusterade (C+D)-avloppet ställde till stora problem pga igensättningar av membran och diverse fel på utrustningen

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: rening,blekning, avloppsbehandling, membran

Typ: Rapport

År: 1990

Rapportnummer: B873

Författare: Östen Ekengren, Jan-Erik Bjurhem