Kemisk fällning av metallhaltigt gruvvatten

Sammanfattning

Sulfidmalmsbrytning medför att metaller och suspenderade ämnen frigörs. I denna rapport behandlas teknik för kemisk fällning av gruvvatten med olika fällningskemikalier liksom kostnaderna att kemiskt behandla gruvvatten. Såväl inhemska som utländska erfarenheter redovisas. Kalk är den billigaste och mest använda fällningskemikalien. Kalkfällning reducerar vanligen metallhalterna till

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: avloppsvatten, rening,gruvvatten, kemisk fällning

Typ: Rapport

År: 1990

Rapportnummer: B825

Författare: Östen Ekengren