Sedimenterings- och filtreringsstegens dynamiska egenskaper inom järn- och stålindusrin.

Sammanfattning

IVL har studerat två järn- och stålföretag för att belysa dynamiken i utsläppen. Företagens egna utsläppsmätningar har jämförts med mätningar utförda av IVL och orsakerna till variationerna i utsläppen har studerats och analyserats. In- och utgående halter uppvisar en stor spridning under perioden. En statistisk bearbetning av analysdata från detta projekt och företagets tidigare värden visar att frekvensfördelningen oftast är skev till höger, dvs medelvärdet är större än medianvärdet. Vid de undersökta företagen är reduktionen av SÄ och mineralolja ojämn och begränsad över sedimenteringsstegen. Detta beror sannolikt på en för hög ytbelastning, vilket medför att sandfiltren utför den största avskiljningen. De statistiska jämförelsetal som används visar att spridningen är i stort sett oförändrad efter passage av sedimenterings- och sandfiltreringsstegen.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: Iron and steel industry, waste water, suspended solids, oil, sedimentation,avloppsvatten, rening, järnindustri, stålindustri, avloppsvatten, olja, sedimentation, filtrering

Typ: Rapport

År: 1990

Rapportnummer: B815

Författare: Jan-Erik Bjurhem, Östen Ekengren