Undersökning av permeat från ultrafiltrering av oljeemulsioner inom järn- och stålindustrin.

Sammanfattning

Oljeemulsioner som behandlas med ultrafiltrering har undersökts vid tre järnverk. Permeatens egenskaper ur miljösynpunkt och behandlingsbarhet har kontrollerats. Membranen utgjordes av rörmembran och hålfibermembran. Analysresultaten visar att permeaten kan innehålla för höga halter av bl a BOD, COD, TOC, järn, nickel, fenol, fosfor och kväve för att helt invändningsfritt kunna släppas direkt till recipient. Analys av totalt organiskt kol (TOC) före och efter ett nedbrytningstest under 30 dagar visar att alla permeaten är lättnedbrytbara. Detta bekräftas av bakterietoxicitetstest. Permeaten kan därför ledas till kommunalt reningsverk.

Medarbetare: Östen Ekengren

Nyckelord: rening, teknik, recipient,ultrafiltrering, oljeemulsioner, järnindustri, stålindustri, biologisk nedbrytning

Typ: Rapport

År: 1990

Rapportnummer: B765

Författare: Östen Ekengren, Jan-Erik Bjurhem