Studier av lokal bildning av fotokemiska oxidanter kring Göteborg sommaren 1979.

Sammanfattning

Den lokala bildningen av fotokemiska oxidanter har studerats genom ozonmätningar kring Göteborg. Mätningarna utfördes sommaren 1979 med tre stationer placerade i huvudriktningen, en station i Göteborg och en station i ett av lokala utsläpp normalt opåverkat område 40 km söder om Göteborg. På grund av mättekniska svårigheter och ogynnsam meteorologi erhölls mätresultat från mycket få tillfällen med ur ozonbildningssynpunkt gynnsam meteorologi. Två dagar, 6 och 7 juni, uppmättes dock ozonhalter i lä av Göteborg, vilka tydde på en lokal bildning. Det lokala 'ozonöverskottet' uppgick dessa båda dagar till cirka 30 ppb.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: mätteknik, mätning,fotokemiska oxidanter, ozon

Typ: Rapport

År: 1990

Rapportnummer: B591

Författare: Peringe Grennfelt, Björn Berglind, Elsmari Lord