Ozonförekomst och lokal ozonbildning i Göteborgsområdet sommaren 1979 undersökt med tobaksplantor som indikatorer.

Sammanfattning

Sedan 1955 har tobaksplantan använts som indikator på närvaron av ozon. Syftet med detta projekt var att studera om Göteborg var en källa till bildandet av ozon. Norr och nordost om Göteborg visar 5 av 10 mätningar resultat som tyder på detta medan öster om Göteborg inga mätningar tyder på detta.

Medarbetare: Peringe Grennfelt

Nyckelord: luftföroreningar, mätning, global miljöpåverkan, fältförsök, ekologi, biologiska effekter,ozon, lokal bldning, Göteborg, tobaksplantor, indikatorplantor

Typ: Rapport

År: 1991

Rapportnummer: B555

Författare: Birgitta Lång, Curt Bengtson, Peringe Grennfelt, Marlene Magnusson, Lena Skärby