Emissionsprognoser och scenarier: Behovsanalys - SCAC arbetspaket 2:1

Sammanfattning

Det nationella forskningsprogrammet Swedish Clean Air and Climate Research Program (SCAC) har som övergripande syfte att utveckla och förbättra den vetenskapliga grunden för Sveriges utveckling av strategier och åtgärder i det nationella och internationella luftvårdsarbetet, där nationella emissionsprognoser är en viktig del. I SCAC arbetspaket 2 är målet att utveckla en konceptuell modell för framtida systematiska metoder och processer för framtagning av emissionsprognoser och -scenarier för luftföroreningar och växthusgaser. Vi skiljer på begreppen prognos som i detta arbete representerar de nationella officiella (rapporteringspliktiga) prognoserna, den mest sannolika utvecklingen, medan begreppet scenarier används för alla andra fall av framtidsutsagor (se vidare kapitel 2.3). Med konceptuell modell menar vi i det här sammanhanget en idé eller föreställning om hur ett framtida system skulle kunna se ut för arbetet med prognoser och scenarier i Sverige. Denna delrapport redovisar första momentet i SCAC arbetspaket 2: analys av ansvar och roller i nuvarande system och processer, analys av nuvarande och framtida användningsområden för prognoser och scenarier, samt de identifierade behov av förändring i nuvarande system som har framkommit under arbetets gång. Redovisningen baseras i stor utsträckning på strukturerade diskussioner i en referensgrupp med relevanta aktörer och avnämare.

Medarbetare: Karin Kindbom, Tomas Gustafsson

Nyckelord: prognoser, luftvårdsarbete, emissionsprognoser, växthusgaser, luftföroreningar

Typ: Rapport

År: 2015

Rapportnummer: C121

Författare: Karin Kindbom, Tomas Gustafsson

Ladda ner publikation