Råvaruströmmar från skogen - tillgång och samband

Sammanfattning

I Sverige täcker skogen idag nära hälften av landarealen och är av stor betydelse som källa till biomassa. Idag används skogens biomassa primärt till pappersprodukter, sågade trävaror och energi. 2013 stod skogsindustrin för drygt 10 procent av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde. Sverige har en vision att vara en biobaserad ekonomi 2050. Det innebär att material, energi och kemikalier ska vara biobaserade i större utsträckning än idag. Skogen kommer därmed att spela en viktigare roll i framtiden och frågan är om skogen kommer att räcka till för att möta framtida behov. Svaret är inte entydigt. För att kunna analysera möjligheter och potential för en framtida biobaserad ekonomi med ökad användning av svensk skogsråvara till både energi och produkter krävs kunskap om skogsindustrin, dess drivkrafter och tillhörande industriella processer och flöden och kopplingar mellan dem – både inbördes och till angränsande marknader. Målet med föreliggande rapport är att bidra till kunskap om detta. Vi kartlägger skogsbaserade råvaror som idag finns på marknaden. Vi förklarar och visualiserar hur råvaruströmmarna från skogen hänger ihop och hur framtida ändringar i skogsbruk och -industri kan komma att påverka dessa. Därtill beskrivs de grundläggande drivkrafter som förklarar dagens skogsbruk och skogsindustri och hur de påverkar vilka energi- och materialströmmar som finns tillgängliga på marknaden. När tillgängliga mängder och marknader ska analyseras kan inte dagens skogsbaserade produkter, som till stor del är beroende av varandra, betraktas enskilt. Ett exempel är tallolja, ett biflöde från produktionen av sulfatmassa, som utgör råvara för diesel och ett flertal tillsatskemikalier. Potentialen för produktion av tallolja är beroende av storleken på sulfatmassaproduktionen. Med de marknadspriser som råder idag är det inte ekonomiskt försvarbart att öka produktionen av sulfatmassa efter hur efterfrågan på tallolja ser ut. IVL har utvecklat en semidynamisk visualiseringsapplikation som visar flödet av material mellan olika industriella processer som använder skogsråvaror och förhållandena mellan olika flöden. Applikationen utgår från dagens situation men visar även hur olika flödena ändras vid förändringar av till exempel avverkningsvolymer och/eller nya mängder till massa- respektive sågverks-industri. Flödena anges, så långt det är möjligt, i både volym, vikt och energi. Applikationen beskrivs kortfattat i rapporten och kommer att finnas tillgänglig genom IVL. Mångsidigheten i användning av skogen innebär att en heltäckande systemanalys av för- och nackdelar av olika utvecklingsscenarier blir komplex och svåröverblickbar. Diskussioner och beslut om hur Sveriges skogsresurser ska nyttjas för både industriell produktion, ekosystemtjänster och uppfyllande av miljökvalitetsmål kommer därför även fortsättningsvis att vara utmanande. En förutsättning för en konstruktiv diskussion är kunskap hos alla intressenter och diskussionsparter om hur allt hänger ihop. Vår förhoppning är att denna rapport bidrar till sådan kunskapsspridning. Målgruppen för rapporten är aktörer och intressenter som arbetar för en framtid där råvaror från den svenska skogen utgör en bas för ett klimatneutralt samhälle där omställningen till en biobaserad ekonomi är en viktig del.

Medarbetare: Anders Sidvall, John Munthe

Nyckelord: skogsbiomassa, sågverksindutri, pappersindustri, massaindustri, kraftvärmerk

Typ: Rapport

År: 2015

Rapportnummer: C116

Författare: Louise Staffas, Anders Sidvall, John Munthe

Ladda ner publikation