Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Sammanfattning

Syftet med detta uppdrag var att identifiera näringslivsaktörer i Stockholmsregionen vilka är intresserade av samarbete, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte kring utvecklingen av nya lösningar för klimatanpassning. Därtill har målet med uppdraget varit att undersöka intresset från näringslivets sida att ingå i ett regionalt nätverk för klimatanpassning. För att identifiera näringslivsaktörer vilka skulle kunna vara intresserade av att delta i ett regionalt nätverk för klimatanpassning genomfördes en aktörs- och intressent-analys. Inledningsvis genomfördes en bred inventering av potentiella företag i Stockholmsregionen som skulle kunna ingå i nätverket. I nästa steg kategoriserades de identifierade aktörerna och slutligen valdes de aktörer ut som skulle kunna tänkas vara intresserade av att medverka i ett regionalt nätverk för klimatanpassning. Inom ramen för uppdraget genomfördes även en omvärldsanalys för att undersöka om det finns nationella och/eller regionala nätverk, vilka inkluderar näringslivet, i Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Endast i Danmark identifierades nätverk för klimatanpassning vilka specifikt involverar näringslivet. Några av de framgångsfaktorer som identifierades för nätverken i Danmark var att erbjuda tydliga affärsmöjligheter, erbjuda möjligheter att möta lokala beslutsfattare och myndigheter, erbjuda kunskapsutbyte samt att ha en god mix av både större och mindre företag som medlemsföretag. Utifrån aktörs- och intressentanalysen bjöds aktörerna in till ett dialogmöte. Syftet med dialogmötet var att undersöka intresset från näringslivet att ingå i ett regionalt nätverk för klimatanpassning samt att undersöka hur ett sådant nätverk i så fall borde organiseras. Utifrån en enkätundersökning som genomfördes i samband med dialogmötet kunde det konstateras att företagen som medverkade tror att de kommer påverkas av klimatförändringar, menar att det finns affärsmöjligheter kopplade till anpassning och är intresserade av att medverka i ett regionalt nätverk för klimatanpassning. Utifrån intressent- och aktörsanalysen, omvärldsanalysen samt resultaten från dialogmötet rekommenderar författarna att nätverket, om det etableras, bör fokusera på nya affärs- och samarbetsmöjligheter, omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, utbildningar, nätverkande, kontaktskapande och match-making. Nätverket bör inkludera både privata aktörer och offentliga aktörer samt universitet/högskola och civilsamhälle. Det är dock viktigt att näringslivet inte hamnar i skymundan utan blir välrepresenterat i nätverket. Vidare rekommenderas Länsstyrelsen att fortsätta dialogen med näringslivet vad gäller etablerandet av ett regionalt nätverk för klimatanpassning och som ett nästa steg bör man bjuda in alla aktörer, vilka förväntas ingå i nätverket, till ett gemensamt dialogmöte

Medarbetare: Johan Strandberg

Nyckelord: klimatanpassning, klimatförändringar, vattennivå,

Typ: Rapport

År: 2015

Rapportnummer: C82

Författare: Philip Thörn, Johan Strandberg, Susanna Roth

Ladda ner publikation