Tekniska studiebesök

Sammanfattning

Studien omfattar statistiksammanställning över de utländska besöksdelegationer som besökte svenska besöksanläggningar för miljöteknik under 2014. Dataunderlaget samlades in av de regionala miljötekniknoderna i ASSET. Totalt omfattar undersökningen 80 besöksmottagare, vilka från januari till och med november 2014 tog emot sammanlagt 9 800 besökare, vilket är ungefär i paritet med föregående år. Förändring i besöksantal har skett på anläggningsnivå, men har då att göra med att de lokala förutsättningarna ändrats. Den absoluta majoriteten av besöken kommer till de tre storstadsregionerna och utgörs av besökare från närliggande länder som Danmark och Frankrike eller från BRIC-länderna. Fokus för besöket är oftast ”hållbara städer”, men det är oklart om det är efterfråge- eller tillgångsstyrt. Underlagen från besöksmottagarna visar även i år på att uppföljningen av besöken är knapphändig, sannolikt för att den inte ligger i besöksmottagarens uppgift då de är organiserade för att enbart ta emot besöken och ge dem en bra bild av Sverige och svenskt kunnande. Uppföljningen bör ligga hos de som har intresse och mandat för det. Om det ska kunna hända måste information om besöken kunna delas mellan anläggningar, främjandeaktörer och företag.

Medarbetare: Johan Strandberg

Nyckelord: ASSET, miljötekniknod,

Typ: Rapport

År: 2014

Rapportnummer: C67

Författare: Johan Strandberg

Ladda ner publikation