Möt oss i Almedalen 2018

Våra miljöexperter är på plats i Visby under Almedalsveckan för att lyfta fram och diskutera aktuella frågor som plastens negativa miljöpåverkan, vattenbristen och cirkulär ekonomi.

Välkommen att diskutera angelägna miljö- och hållbarhetsfrågor med oss. Vi deltar i flera seminarier och paneldebatter, så ta chansen att träffa och lyssna till flera av våra experter.

Vill du prata med oss under Almedalsveckan? Kontakta oss gärna:
Tord Svedberg, vd, tel. 010-788 65 94   sms: 073-078 97 72 
Östen Ekengren, vice vd, tel. 010-788 65 43   sms: 073-078 96 39 
Louise Gauffin, kommunikationschef, tel. 010-788 65 53  sms: 073-355 35 55

Svenska innovationer tar inte fart – kan testbäddsportaler lösa knuten?

Att testa teknik, tjänster eller produkter innan de tas i bruk på marknaden i testbäddar blir allt viktigare. Men hur nyttjar vi testbäddarna på bästa sätt för att snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer inom digitaliserat samhällsbyggande?

Medverkar från IVL gör Marcus Lind.

Tid: 2 juli kl. 14.30-15.15
Plats: Teaterskeppet, Lilla matsalen
Arrangör: Sustainable Innovation

Dieselförbud – hot eller möjlighet?

I Sverige dör 3 000 människor årligen på grund av utsläpp, för Europa totalt ligger dödssiffran på cirka 40 000 människor. Regeringens förslag om att införa dieselförbud har väckt starka reaktioner och kommuner kan nu införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Många är positiva till att införa dieselförbud i svenska storstäder. Men luftkvalitetsproblem finns på många orter och det kostar människoliv.

Medverkar gör IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth.

Tid: 3 juli kl. 14.00-14.45
Plats: Skeppsbron 12, Glassmagasinet våning 2
Arrangör: Vätgas Sverige, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Oazer, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun, Siemens

Framtidens urbana lösningar på export

I Malmö har staden, näringsliv, akademi och idéburen sektor initierat en samarbetsplattform – M21 – med syftet att utveckla morgondagens samhälle. Möjligheterna finns genom bättre samarbete och ökad samverkan över sektorer och branscher. Hur synliggör och främjar regering och myndigheter de ”mjuka” värdena och export av process- och systemlösningar i sina nationella initiativ och skyltfönster mot omvärlden? Hur främjar det nationella stödsystem och finansiering export av tjänster, och särskilt av stadsutvecklingsexport där flera aktörer samverkar?

Medverkar gör IVL:s vice vd Östen Ekengren.

Tid: 3 juli kl. 14.00-14.45
Plats: Rostockergränd 4
Arrangör: Skanska Sverige AB

Omställning till hållbar plast – vad, hur och vem?

Plast är ett mångsidigt material med utmärkta funktionaliteter som gör att det bidrar till hållbarhet i en lång rad tillämpningar. Samtidigt finns problem med fossil råvara, nedskräpning och varierande återvinningsbarhet. Men vad är hållbar plast, hur kommer vi dit och vem gör så att det händer?

Medverkar från IVL göra vfallsexperten Åsa Stenmarck, som även är särskild utredare av plastens miljöeffekter.

Tid: 4 juli kl. 10.00-11.00
Plats: Hästgatan 13
Arrangör: STEPS, REINVENT

Finansiering för hållbara investeringar – en väg att rädda Östersjön?

Kan statligt stöd öka intresset för hållbara investeringar som kan komma att finansiera klimat och Östersjörelaterade miljöinvesteringar? Hur ser man på frågan i Norden, från EU-parlamentet och inom svensk politik?

IVL är medarrangör.

Tid: 4 juli kl. 10.15-11.00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Östersjödagarna, WWF, Baltic Sea Action Group, IVL, Kalmarsundskommissionen

Plast ska återvinnas cirkulärt, ett smartare sätt att långsiktigt lösa plastens negativa miljöpåverkan

Skräp i havet är ett av våra större miljöproblem. Många miljoner ton skräp hamnar där varje år, mest plast, som även bryts ned till mikroplatser. Plast återanvänds i alltför låg andel och dessutom fel genom förbränning. Plasten bör ingå i en cirkulär resursekonomi som tillvaratar olika plaster för återvinning efter uppbyggnad och kemi.

IVL är medarrangör.

Tid: 4 juli kl. 13.15-14.00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Östersjödagarna, IVL, Baltic Sea Action Group

Bostaden och klimatet – vad tycker du?

Bostadsbyggandet ligger idag på rekordnivåer. Men hinner vi med att ta hänsyn till klimatet? Byggsektorns klimatpåverkan har på senare år uppmärksammats allt mer. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 18 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Vi diskuterar hur byggsektorn kan ta mer klimathänsyn. Vilka krav är möjliga att ställa? Hur kan upphandling användas som ett strategiskt verktyg? Hur kan byggsektorn bidra till klimatmålen? Hur kan vi tillämpa resultat från forskning?  Vilket ledarskap krävs?

Medverkar gör IVL:s klimatexpert Åsa Romson.

Tid: 4 juli kl. 15.00-16.30
Plats: Teaterskeppet, Stora matsalen
Arrangör: Grön BoStad Stockholm

Hur kan den tilltagande vattenbristen få en cirkulär lösning?

Den globala temperaturökningen har accelererat problemet med vattenbrist. Detta har nu även blivit aktuellt i Sverige längs ostkusten och på Öland och Gotland. Kan minskningen av avrinning av regnvatten och fullskalig kommunal vattenrening vara lösningen?

Medverkar gör IVL:s vd och seminariets moderator Tord Svedberg, vice vd Östen Ekengren och Staffan Filipsson.

Tid: 4 juli kl. 15.30-16.15
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Östersjödagarna, IVL, Marint center Simrishamn

Hur kommer det sig att den hållbara trafikplaneringen inte blir genomförd fastän alla vill det?

Med en omvänd trafikpyramid, den så kallade fyrstegsprincipen, sätts barnens, de funktionsvarierades och de gåendes behov överst och det blir tydligt vilka vinster en sådan planering ger hela staden. Varför används fyrstegsprincipen så sällan fastän alla parter tycker om den i teorin?

Medverkar från IVL gör Åsa Romson, expert inom miljörätt, miljöpolitik och hållbar stadsutveckling.

Tid: 5 juli kl. 08.00-08.45
Plats: Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, B-huset 
Arrangör: Gröna Bilister, Social Venture Network (SVN Sweden)

Cirkulär ekonomi i praktiken med utgångspunkt i fosfor och textilier

Den linjära ekonomin har sedan lång tid kännetecknats av stigande produktionssiffror i kombination med att förbrukade produkter omvandlats till avfall dvs ett problem. För att vi ska kunna klara våra klimatåtaganden och agenda 2030 mål krävs det att vi bryter denna utveckling. Den svåraste utmaningen är att kunna minska vår överkonsumtion av produkter med stor miljöpåverkan. Exempelvis köper vi ca 15 kg kläder/person och år samtidigt som ca 7 kg lämnas som avfall. Ett annat är fosfor där vi har förluster i hela användningskedjan som resulterar i eutrofiering av sjöar och hav.

Medverkarfrån IVL gör Jenny Gode, enhetschef Klimat och hållbara samhällssystem och Östen Ekengren, vice vd.

Tid: 5 juli kl. 09.00-09.45
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Östersjödagarna, Svenska Institutet, BSAG, IVL

Hur skapar vi engagemang för Östersjön?

Östersjön har en tuff resa för att bli ett rent och friskt innanhav. Vi behöver vara många som engagerar oss på många olika plan. Regeringen har tillsatt en utredning för effektiva åtgärder och för mer lokalt engagemang mot övergödning. Vad ser vi för möjliga lokala åtgärder?

IVL är medarrangör.

Tid: 5 juli kl. 10.15-11.00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Arrangör: Östersjödagarna, Kalmarsundskommissionen, IVL, Forum Östersjön

Är digitaliseringen alltid hållbar eller går viss utveckling åt fel håll?

Begreppet hållbar digitalisering används ofta och då för att beskriva positiv utveckling. Hållbar digitalisering är ett trendord som står för ”nåt bra och datorer”. Risken är att begreppet blir innehållslöst och utslitet – för vad är hållbar digitalisering mer specifikt? Det är hög tid att sätta på kartan vad hållbar digitalisering faktiskt ska stå för.

IVL:s affärsutvecklare för digitalisering, Eva Stattin, medverkar.

Tid: 5 juli kl. 11.00-11.45
Plats: B-huset, Uppsala Universitet, Huvudentré, Cramérgatan 3
Arrangör: Social Venture Network Sweden (SVN Sweden)

Många bäckar små – så har Gotland tacklat vattenbristen

Den senaste tiden har en stor del av sydöstra Sverige fått vänja sig vid att obegränsad tillgång till dricksvatten inte är en resurs som kan tas för given i tid och rum, vilket innebär samhällsutmaningar utöver det vanliga. För Öland och Gotland är periodvis vattenbrist inget helt nytt fenomen, men de senaste åren har inneburit samhällsutmaningar utöver det vanliga och krävt nya typer av åtgärder, som exempelvis avsaltningsanläggningar för att utnyttja Östersjövatten. Vilka övriga åtgärder har satts in och vad har det kostat? Går det att få fram så mycket vatten som behövs? Hur ser en rimlig avvägning mellan utbud och efterfrågan ut på vattenområdet. Är priset det rätta eller står vi inför en period med kraftigt ökade priser för vatten och avlopp

Staffan Filipsson, projektledare för testbädd Storsudret medverkar från IVL.

Tid: 6 juli kl. 10.00-11.00
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Arrangör: Region Gotland

En av de svåraste utmaningarna i framtiden är att kunna minska vår överkonsumtion av produkter med stor miljöpåverkan. Hör Maria Elander berätta om automatiserad textilåtervinning här. Kom även och lyssna på seminariet Cirkulär ekonomi i praktiken med utgångspunkt i fosfor och textilier den 5 juli.

Den 3 juli kan du höra IVL:s Anders Roth om Dieselförbudet - hot eller möjlighet? I denna video intervjuas Mats-Ola Larsson om de nya miljözonerna och kravet på nollutsläpp för personbilar, bussar och lätta lastbilar.