Gröna Solberga testar hållbara innovationer

IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem ger företag möjlighet att testa sina gröna och hållbara innovationer mitt i bostadsområdet Solberga, utanför Stockholm. Här kan du läsa om vad som på gång i Gröna Solberga. 

Testbädden – en forsknings- och demonstrationsanläggning

I dag står boendet för nära 40 procent av energianvändningen i Sverige, det ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Ny hållbar teknik utvecklas ofta i mindre företag och behöver stöd för att kunna etablera sig på marknaden. Här kommer bostadsområdet Solberga in i bilden.

Testbädden i Solberga är en form av forsknings- och demonstrationsanläggning där småföretag, forskare och olika organisationer samverkar med de boende för att tillsammans hitta lösningar på bostadssektorns miljöutmaningar.

Med projektet Gröna Solberga vill man visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på att ta fram nya innovativa lösningar, i första hand för dagvattenhantering och avfallshantering. En lång rad spännande projekt kommer att genomföras på plats i Solberga där prototyper och småskaliga lösningar testas och demonstreras. En utställningslokal finns också i området, på Folkparksvägen 119.

Småföretag som för närvarande deltar i Gröna Solberga

  • Kretsloppsbolaget utvecklar koncept för odling av fisk & grönt i bostadsområden
  • Bioteria ska anlägga ett modernt miljöhus med bioteknik som tar bort dålig lukt.
  • Virbela Atelje planerar en vattentrappa där nya lösningar inom dagvattenhantering ska testas.
  • REFO arbetar med designat återbruk och utbildning.

Kretsloppsbolaget odlar både fisk och grönt i staden

Grönsaker och fisk kan odlas tillsammans mitt i ett bostadsområde. Det menar Torbjörn Frisö som är ägare och chef för Kretsloppsbolaget. I Solberga ska Kretsloppsbolaget visa hur gröna växter och fisk kan samsas i vattentankar. Projektet följer trenden med urban odling.

– Vårt företag har hållit på med hydroponisk odling, det vill säga växtodling i vatten, i flera år. Att vara med i projektet Gröna Solberga öppnar möjligheter för vår del. Vi hoppas naturligtvis att fler bostadsbolag, byggföretag och kommuner ska bli intresserade, säger Torbjörn Frisö.

I Solberga kommer vattentankar tillsammans med olika former av växtbäddar att installeras och provas i en källarlokal. Vattentankarna med fisk och växtbäddarna bildar ett kretslopp. Vattnet pumpas från fisktankarna till växtbäddarna för att därefter pumpas tillbaka till fisktankarna. Vad som behöver tillsättas är föda till fisken. Fiskens oätna föda samt avföring blir till näring för växterna.

Olika växtbäddar kommer att provas. Bland annat odling i rör. Vattnet pumpas då genom rör med hål på ovansidan där växterna står. Troligen kommer även odling i grusbädd att provas. Möjligen kommer även plattformar i frigolit med hål för små växtkrukor att testas. Frigolitplattformen flyter och växternas rötter omströmmas av vattnet från fiskdammen.

–Vi måste komma ner i näringskedjan. Därför är tanken att odla en fiskart från Afrika som lever vegetariskt. Våra vanliga matfiskar som gös och abborre är rovfiskar som behöver matas med annan fisk. Det skulle göra fiskodlingen svårare att sköta och det skulle inte bidra lika mycket till ekologisk balans.

Kretsloppsbolaget ordnar också workshops för de boende i Solberga. Förhoppningen är att intresset ska öka för vattenodling av växter i kombination med fiskodling.

– Vi menar att stadsodling är en social företeelse och borde engagera de boende i ett område. Vi tänker oss att vi kan sätta upp anläggningar och se till att de kommer igång, men sen bör några eldsjälar bland de boende ta över och driva anläggningarna vidare, säger Torbjörn Frisö.

Stockholmshem tillhandahåller en källarlokal i Solberga och planen är att odlingarna kommer igång i början av 2019.

Läs mer på: https://kretsloppsbolaget.se/

Bioteria använder bioteknik för avfallshantering

Bioteria är ett av företagen som är med i satsningen Gröna Solberga. Charlotta Buch är product manager på Bioteria.

Berätta om Bioteria, vilka är ni och vad gör ni?
– Bioteria utvecklar produkter och tjänster inom bland annat avfallshantering. Våra biotekniska applikationer löser luktproblem, fettproblem och avloppsvattenbehandling. Vi ser bioteknik som en framtidslösning som går hand i hand med utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Genom att ta hjälp av levande mikroorganismer och imitera naturliga biologiska processer kan vi reducera både koldioxidutsläpp och kemikalieanvändning.

Vad har ni tänkt att göra inom ramen för Gröna Solberga?
– Bioteria kommer uppföra ett Miljöhus där man ska slänga sitt avfall. Miljöhuset är självförsörjande på el och utrustat med biologisk luktkontroll. Avfallet kommer behandlas med gynnsamma bakterier vilket medför att resultatet blir ett luktfritt och hygieniskt avfallsutrymme utan behov av kyla, ozon eller kemikalier. Vi kommer också påbörja ett projekt för att kunna fjärrstyra våra biosystem, samt utforska möjligheten att kompostera biologiskt nedbrytbart avfall.

Berätta varför valde ni att vara med?
– Gröna Solberga såg vi som en spännande testbädd där vi skulle få möjlighet att komma nära slutanvändaren, alltså hyresgästerna. Att få delta i projektet tillsammans med andra företag som delar vår syn på ett hållbart samhälle ger en extra spännande dimension.

Vad gör ni på Bioteria för att vi ska få mer hållbara boenden i framtiden?
– Vi är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. Inom våra egna verksamhetsområden har vi som mål att ersätta föråldrad teknik och kemi med modern bioteknik.

Läs mer https://bioteria.com/bioconcept-city/

REFO involverar boende i designat återbruk

Liselotte Norén, grundare till REFO, ser det hållbara boendet i samverkan och återanvändning.

Vad är Refo?
–Vi är ett företag som kombinerar samhällsnytta med entreprenörskap genom designat återbruk och utbildning. Vi arbetar i ett kretslopp som resulterar i jobb lokalt, integration och minskat svinn.

Vad har ni tänkt att göra inom ramen för Gröna Solberga?
– Vi kommer bland annat att anordna workshops för de boende i området på temat återbruk, dels en julklappsverkstad och en lappa och laga-kväll.

Berätta varför valde ni att vara med, vad var det som lockade?
– Vi tror precis som IVL att det är genom samverkan mellan människor som vi kan hitta de bästa lösningarna för ett mer hållbart liv och levnadssätt. Att få göra det i ett projekt som Gröna Solberga tillsammans med andra entreprenörer och framförallt tillsammans med de boende är så inspirerande. Vi ser fram emot att få träffa de boende i området för att prata om hållbarhet och återbruka tillsammans.

Vilken betydelse har återbruk för det hällbara boendet?
– Återvinning och återbruk är ett sätt att se till att jordens resurser räcker längre. Det du inte behöver kan gå vidare till någon annan som har behov av det eller så gör vi om det till något nytt. Omställningen kräver att vi alla tänker mer på hur vi konsumerar och på vilket sätt. Jag hoppas vi tillsammans med de boende i Solberga hittar många fler olika sätt att återvinna och återbruka det vi redan har.

Läs mer www.refo.nu

Vill du veta mer om Gröna Solberga?
Johan Standberg, johan.strandberg@ivl.se, tel. 010-788 65 89.


Fråga/svar
 

Vad går projektet ut på?
Projektet Gröna Solberga syftar till att testa och demonstrera ny klimatsmart teknik i verklig miljö.

Vad menas med testbädd?
Testbädd är en provplats för ny teknik. Där kan företag testa sina tekniska lösningar i verkligheten och därigenom se om något kan behöva ändras innan det är dags att marknadsföra den nya tekniken. 

Vilka står bakom Gröna Solberga?
Gröna Solberga drivs av Stockholmshem och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet finansieras med EU-medel från Tillväxtverket och den regionala strukturfonden och IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar med medel från statliga anslag.

Hur länge ska Gröna Solberga pågå?
Gröna Solberga kommer att pågå så länge som det finns intressanta projekt med teknik som är värd att prova och demonstreras.

Varför valdes Solberga som plats för projektet?
IVL hade kontakt med flera fastighetsföretag i Stockholmsområdet och bedömde Solberga som det mest lämpliga. Ett skäl är att Solberga ingår f de så kallade miljonprogrammet som idag kräver upprustning i hela landet. Resultat och kunskaper från Solberga kan därför ge stor nytta.