Din-kommun-kan-bidra-till-Sveriges-minskade-klimatpåverkan-ivl-svenska-miljöinstitutet

Din kommun kan bidra till Sveriges minskade klimatpåverkan idag

Potentialen är stor för svenska städer att bidra till större miljö- och kilmatnytta genom sitt miljö- och hållbarhetsarbete. IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en sammanställning med exempel på hur några strategiska miljöreformer kan påverka hela Sveriges klimatavtryck.

Ju fler kommuner som arbetar för ökad hållbarhet och främjar den här typen av förändringar desto större blir miljöpotentialen. Kommunerna har en nyckelroll för att Sverige ska lyckas nå de nationella miljömålen liksom internationella klimatmål som Parisavtalet.

Åtgärder på kommunal nivå ger också viktiga bidrag till FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, inte minst mål 11 om hållbara städer. I regeringens strategi för levande städer pekas på vikten av att kommunerna ges goda förutsättningar för att utveckla gröna, hälso samma och trygga städer. Städerna behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara.

Sammanställningen av våra forskningsresultat avseende hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offent liga platser, transporter, konsumtion, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.

Läs sammanställningen

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.