Avfallshantering och energiåtervinning i Indonesien

I Probolinggo på Östra Java i Indonesien genomför IVL Svenska Miljöinstitutet nu en fallstudie för att se hur avfallshanteringen kan förbättras och göras mer effektiv. Staden som har cirka 230 000 invånare behöver hjälp att hantera det avfall som uppstår i staden. I dag samlas ungefär hälften av stadens avfall in, resten antingen eldas upp, sprids i naturen eller försvinner ut i havet.

Mathias Gustavsson är projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han ser att det finns en del intressanta initiativ för att minska avfallsmängderna, bland annat möjligheter att skala upp de aktiviteter som pågår kring stadens så kallade "waste banks". Dessa kan jämföras med svenska återvinningscentraler med skillnaden att folk får ersättning för inlämnade material, samt för komposterat avfall från framförallt grönsaksmarknader och de biogasanläggningar som staden har byggt upp, där man använder processvatten från tofuproduktion för att producera biogas.

– Utmaningar som staden har är dels att samla in större mängder avfall, dels att se till att avfallet sedan hanteras på ett korrekt sätt och att återvinning sker av sådant som kan återvinnas. Vår svenska kunskap och teknik kan vara en möjlighet för att åstadkomma detta, men det gäller att hitta finansieringslösningar och lösningarna vi föreslår också anpassas till de lokala förhållandena i Indonesien, säger Mathias Gustavsson.

Han berättar vidare att han och ytterligare två personer i januari ska återvända till Probolinggo för att studera hanteringen av avfall och restprodukter samt vidare undersöka barriärer och attityder kopplat till den avfallshantering som man finner i området i dag.

En viktig aspekt är att avfallshanteringen ger en hel del informella arbetstillfällen för så kallade waste pickers. Omkring 300-500 personer plockar återvinningsbara material ur soporna på gatan under tidig morgon innan soporna hämtas. På deponin återfinns ytterligare ett 60-tal personer som försörjer sig på att sortera ut det som är värdefullt ur soporna. Åtgärder som syftar till att förbättra avfallshanteringen i Probolinggo måste beakta hur dessa åtgärder kommer att påverka dem som idag försörjer på detta sätt, menar Mathias Gustavsson.

De lösningar som tas fram i projektet måste också vara attraktiva för de inblandande beslutsfattarna och befolkningen, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan även ur ett jobbskapande och samhällsekonomiskt perspektiv.

– En stor utmaning ligger i att överföra våra idéer till beslutsfattarna på plats så att de kan ta vid och realisera förslagen vidare, säger Mathias Gustavsson.

Projektet i Probolinggo ingår som en del i att formulera en handlingsplan för Energimyndigheten avseende tjänste- och teknikexport inom avfallssektorn till Indonesien. Detta projekt planeras att vara färdigt under våren 2018.

Vid frågor kontakta:
Mathias Gustavsson, mathias.gustavsson@ivl.se, tel. 010-788 68 95

 

 

 

 

 

Resource – storsatsning på resurs- och avfallsforskning

Avfall

Nästan allt vi konsumerar blir en dag avfall. Med dagens konsumtionstakt och tillväxt kommer avfallsmängderna att öka kraftigt i framtiden. IVL arbetar med kartläggning, utvärdering och analys för att kunna hantera dagens och framtidens avfallsfrågor.

Avfallshanteringen har utvecklats mycket de senaste årtiondena. I takt med att fler mål, styrmedel och åtgärder har införts har också allmänhetens miljömedvetenhet ökat. Avfall har gått från att vara bara sopor, till att ses som en värdefull resurs. Men för att möta trenden med allt större avfallsmängder måste vi växla upp ytterligare.

På IVL arbetar ett dussintal personer med avfallsfrågor. Vi har ett särskilt stort fokus på att kartlägga avfallsflöden som till exempel matavfall, textilavfall och byggavfall, samt att analysera avfallsmängder från olika typer av verksamheter.

Läs mer om avfall

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.