Pressmeddelande 2015-04-16

Strategisk agenda ska påskynda processintensifiering i svensk industri

Med hjälp av processintensifiering kan både resurser och kostnader sparas. Nu har en ny strategisk forsknings- och innovationsagenda tagits fram för att påskynda användningen av processintensifiering i svensk industri.

– Det är viktigt för svensk industri att vi ökar användningen av processintensifiering och gör detta relativt fort, eftersom investeringar som görs nu kommer att påverka resurseffektiviteten länge, säger Anders Björk som är koordinator för agendan på IVL Svenska Miljöinstituet.

Processintensifiering innebär att man inför radikalt ändrade processförhållanden genom till exempel ny process- och separationsteknik för att åstadkomma omfattande effektivisering av energi- och materialförbrukning.

Den nya agendan PI-Nordic ska öka användningen av processintensifiering i Norden och främja tillväxt och utveckling av en hållbar svensk processindustri. Centrala frågor är minskad resursanvändning och minimering och uppgradering av avfall i industrin, omställningen till biobaserad ekonomi och hur man kan förbättra förutsättningarna för återindustrialisering.

– Jag är mycket nöjd och stolt över det arbete vi gjort och att vi lyckas samla en bredd av mycket intresserade personer inom svensk processindustri och närliggande branscher i detta arbete, säger Tommy Norén, ordförande för PI-Nordic och senior manager på Alfa Laval Corporate.

– En viktig aspekt är vi måste komma i kapp med användningen av PI på bredden i Sverige och de nordiska länderna. De nederländska och tyska företagen har omfamnat PI mycket starkare än vi gjort och vunnit på detta, säger Björn Gregertsen, SP Process Development.

Inom projektet siktar man i nästa steg på att ta fram en samarbetsplattform för processindustrin, en innovationsmodell samt nya piloter och testbäddar.

– Vi måste komma ihåg att en stark industri är en hörnsten för en stabil och hållbar utveckling av ekonomin och samhället. Vi står inför stora utmaningar och vår förhoppning är en satsning av den typ vi beskriver i agendan, säger Oleg Pajalic på Perstorp.

Ladda ner PI-Nordic agendan

Vid frågor kontakta:
Anders Björk, anders.bjork@ivl.se tel. 010-788 65 72
Tommy Norén, Alfa Laval, tommy.noren@alfalaval.com tel. 046-36 66 82

Mer information om PI-Nordic kommer finnas på http://pi-nordic.org

PI-Nordic är ett agendaprojekt som har fått stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom satsningen Strategiska innovationsområden.  PI-Nordic består i dagsläget av IVL Svenska Miljöinstitutet, Center for Chemical Process Engineering (CPE) på Chalmers, SP Process Development, IKEM, Skogsindustrierna, Perstorp AB, Västsvenska Kemiklustret och Alfa Laval.