Nyhet 2020-03-18

Debatt om regeringens klimathandlingsplan

Vilka åtgärder krävs för att regeringens politik ska vara i linje med målet om nettonollutsläpp till 2045? Tankesmedjan Fores arrangerade i förra veckan ett webbinarium där klimatpolitiska rådet presenterade sin rapport för 2020 och gav sin samlade bedömning av regeringens klimathandlingsplan. En panel med representanter från både näringsliv och akademi diskuterade sedan rapportens innehåll och klimathandlingsplanen i stort.

 I debatten deltog Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet, Lina Håkansdotter, hållbarhetschef på Svenskt Näringsliv, Ola Hansén, senior rådgivare på WWF, och Lars Zetterberg, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och programchef för Mistra Carbon Exit.

Sveriges övergripande klimatmål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Men målen kommer inte att nås med den politik som hittills har beslutats, konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin rapport.

– Vår bedömning är att nuvarande politik inte räcker till och att vi inte når de fastställda målen om nettonoll år 2045. Det är en bra plan vad gäller innehållet och förslagen men det måste bli tydligare hur man ska omsätta planen till handling och det behövs mycket tydligare tidsatta mål, sa Johan Kuylenstierna på webbinariet.

Klimatpolitiska rådet kritiserar också att det är svårt att bedöma effekten av olika insatser. Den klimatpolitiska handlingsplanen behöver konkretiseras så att den blir en plan för handling med ansvarsfördelning, tidsättning och effektbedömning av varje insats och av helheten, menar rådet.

Lars Zetterberg lyfte fram att det fortfarande saknas incitament för att minska utsläppen.

– Vi vet ganska väl vilka tekniker som kommer att behövas och vi vet också att kostnaderna för de här teknikerna inte är så stora om man ser till hela samhället. Ändå händer det väldigt lite. Det beror på att det fortfarande är billigare och enklare att släppa ut. Därför är det viktigt att vi framöver fokuserar mer på styrning och styrmedel än att forska på ny teknik, sa han.

En viktig del i arbetet är att förstärka utsläppshandelssystemet och få upp priset på koldioxidutsläpp.

Se hela debatten här: https://www.youtube.com/watch?v=b7tOw8gGTfg

Vid frågor kontakta:
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57

Nyheter