Nyhet 2018-11-05

Internet of Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar halter av föroreningar i luft och vatten i realtid, presenteras på mötet i Genève.

IVL på internationellt möte om utsläppsregister

Den 5-9 november hålls den internationella PRTR-veckan i Genève, som handlar om utsläppsregister och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. IVL Svenska Miljöinstitutet har en framträdande roll genom både Tina Skårman, som är ordförande i PRTR-protokollet, och Fredrik Hallgren, som ska presentera Internet of Things-projektet LoV-IoT.

PRTR – Pollutant Release and Transfer Registersyftar till att underlätta för både stater och allmänhet att ta del av miljöinformation genom att skapa enhetliga integrerade och landsomfattande register över utsläpp och överföringar av föroreningar.

Mötet i Genève organiseras av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och ska diskutera pågående PRTR-arbete inom respektive organisation. Dessutom kommer ett rundabordssamtal mellan de båda organisationerna att arrangeras i samarbete med FN:s institut Unitar och FN:s miljöprogram UNEP.

IVL:s Tina Skårman är ordförande för PRTR-protokollet:

– Presentationerna och diskussionerna under evenemanget kommer att inriktas på god praxis, gemensamma utmaningar och nya möjligheter i samband med utveckling av PRTR.

Under paneldiskussionen om forskning, utbildning och riskbedömning kommer IVL:s Fredrik Hallgren att dela med sig av erfarenheter från Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar halter av föroreningar i luft och vatten i realtid.

De flesta världsdelar är representerade på mötet och bland deltagarna finns företrädare för stater, intresseorganisationer, internationella organisationer, forskare, industri och allmänhet.

Mer information om rundabordssamtalet finns här.

Vid frågor kontakta:
Tina Skårman, tina.skarman@ivl.se, tel. 010-788 67 70
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

PRTR -protokollet under Århuskonventionen handlar om upprättande av register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation. Läs mer på UNECE:s webb.

Nyheter