Nyhet 2014-07-14

Nedfall och effekter av luftföroreningar - Tillstånden i Sveriges skogsmiljöer

Hur många av Sveriges sjöar är idag försurade och hur ser förändringen över tid ut? Hur stort är det atmosfäriska nedfallet av svavel? Resultaten från Krondoppnätets senaste mätningar för Sveriges län är nu klara.

IVL bedriver sedan 1985 länsbaserade undersökningar med regional upplösning av luftföroreningar och dess effekter med vikt på bland annat försurning, övergödning och marknära ozon. Allt sker inom ramen för Krondroppsnätet. En av styrkorna med Krondroppsnätet är att mätningar har bedrivits under långa tidsperioder och med god geografisk täckning över Sverige, vilket möjliggör detaljerade studier av variationen i tid och rum.

Under 2012/2013 bedrev Krondroppsnätet mätningar av nedfall till skog (krondropp), nedfall på närliggande yta på öppet fält, torrdeposition med strängprovtagare, markvattenkemi samt lufthalter på totalt 71 ytor, fördelade relativt jämnt över hela Sverige.

Här kan du ta del av rapporterna för de olika länen