pressmeddelande | 2014-11-24

Ny rapport: Så giftig är fisken i Mälaren och Stockholms skärgård

Fisk som fångas i närheten av centrala Stockholm innehåller höga halter av miljögifter som kvicksilver och TBT medan halterna av föroreningar generellt är låga längre ut i skärgården och västerut i Mälaren. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskarna har analyserat miljögifter i abborre som är en stationär fiskart och därför ger en bra bild av föroreningssituationen i de områden de fångas i. Fiskar har tagits upp på ett tjugotal platser, från Stockholms ytterskärgård i öster till centrala Stockholm och vidare till centrala Mälaren.

– För de flesta ämnena var det en gradient med låga halter i ytterområdena i Stockholms skärgård och Mälaren och ökande halter närmare Stockholm, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Historiskt har det läckt ut mycket miljögifter från bland annat industrier och varvsverksamhet i Stockholm. Utanför Beckholmen i Stockholms ström är det höga halter av kvicksilver och den tennorganiska föreningen TBT som tidigare användes i båtbottenfärger.

Mest oroande är de mycket höga halter av PCB som forskarna hittade i fisk från Oxundasjön. Vad som har orsakat föroreningen är okänt och kompletterande studier pågår nu för att klarlägga vad som är källan. Även den ökade användningen av läkemedel i samhället märks i studien. I nästan hälften av alla fiskar som samlades in utanför ett reningsverksutsläpp hittade forskarna läkemedelsrester.

– Den blandning av läkemedel vi hittar i fiskarna är oroande. Trots att reningsverken idag har långtgående avloppsvattenrening så passerar en stor del av ämnena ut i vattenmiljön, säger Tomas Viktor, fisktoxikolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sammantaget ger studien en blandad ljus och mörk bild av den rådande miljösituationen i området.

– Det är givetvis tråkigt att vi i urbana lokaler fortfarande mäter höga halter av ämnen som sedan länge varit förbjudna. Samtidigt är det positivt att halterna av miljögifter är låga i de områden i skärgården och Mälaren där det sker kommersiellt fiske och att halterna av flera ämnen trots allt minskat över tid, säger Magnus Karlsson.

Läs rapporten: Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen.PDF

För mer information kontakta:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se tel. 010-788 66 03
Tomas Viktor, tomas.viktor@ivl.se tel. 010-788 65 73

Undersökningen har utförts i samverkan med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Svenskt Vatten Utveckling, Svealands kustvattenvårdsförbund Oxunda vattensamverkan, Järfälla kommun, Fortum Värme och Västerås stad.