nyhet | 2016-02-26

Mistra Indigo – ett viktigt bidrag till det globala klimatpolicyarbetet

Det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra Indigo har i fyra år vridit och vänt på ekonomiska och politiska styrmedel som kan hejda klimatförändringarna. Möjligheterna finns i initiativ från såväl enskilda stater som i nya affärsintressen. Den 10 mars håller Mistra Indigo sin slutkonferens.

Paris-avtalet satte återigen klimatförändringarna på agendan. Forskningen i Mistra Indigo har varit lika dynamisk som den globala klimatpolitik man studerat. Utblickar mot EU:s och USA:s realpolitik, direkt insyn i FN:s förhandlingsarbete och en stark koppling till industrins reaktioner och intressen har gjort forskningen i Mistra Indigo både aktuell och framåtskridande. En av framgångsfaktorerna i forskningen har varit det djupa samarbetet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Washington-baserade Resources for the Future, RFF. Dallas Burtraw vid RFF är en av talarna på konferensen. Mot bakgrund av forskningen i Mistra Indigo, hur ser du på möjligheterna att nå 2-gradersmålet?

Om man verkligen snabbt och radikalt vill minska utsläppen är ett globalt pris på koldioxid det mest effektiva sättet. Varför är det så svårt att införa? – Historiskt har vi sällan sett problem som gett upphov till stora sociala rörelser lösas med ett pris. Men ett pris på koldioxid är viktigt eftersom det ger stora effektivitetsvinster. Hittills har många förespråkare för koldioxidprissättning tyvärr framställt det som ett uteslutande politiskt alternativ. Framstegen ligger i att förstå hur pris- och icke-pris-metoder kan komplettera, snarare än utesluta varandra. På konferensen deltar också klimatambassadör Anna Lindstedt, Christian Egenhofer från Centre for European Policy Studies, Inge Horkeby, tidigare miljöchef Volvo och flera Mistra Indigo-forskare.