nyhet | 2014-06-18

Så påverkas miljömålens status av klimatförändringar

Forskningsprogrammet CLEO, Climate Change and Environmental Objectives, analyserar hur luftkvalitet, försurning, övergödning och spridning av miljögifter påverkas av klimatförändringarna. I september lämnar programmet sitt underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen - i detta nyhetsbrev sammanfattas några av resultaten.

Tillväxten i skogen ökar - liksom avverkningen Ökad användning av biobränslen måste inte leda till ökade partikelutsläpp Nedfall av luftföroreningar styrs av utsläppsnivåer och klimatförändringar Skador från marknära ozon minska Synergier och konflikter mellan luftföroreningar och växthusgaser även i framtiden Små förändringar i markkemi på kort sikt För mer information, John Munthe, programchef CLEO