Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Grön omställning och arbetsliv – ny rapport om kunskapsläget och fortsatta forskningsbehov
  Samhällets gröna omställning innebär en strukturomvandling som kommer att skapa nya jobb i nya branscher, kräva nya kompetenser, nya sätt att organisera arbetet och nya affärsmodeller. Omställningen innebär också risker kopplat till arbetsmiljö samt osäkra och oklara anställningsvillkor, som inom gig-ekonomin. Forskare på IVL har tittat på hur arbetslivet kan komma att påverkas av den gröna omställningen, vad man vet idag och vilka fortsatta forskningsbehov som finns.
 • | pressmeddelande
  Innovativa digitala system ska ge säkrare dricksvattenförsörjning
  Klimatförändringar och urbanisering sätter press på dricksvattenproduktionen. Det IVL-ledda projektet DigiDrick har utvecklat innovativa digitala system som ska ge säkrare dricksvatten och rusta vattenproduktionen inför framtidens utmaningar.
 • | nyhet
  Stor klimatnytta att använda slaggrus som konstruktionsmaterial
  Vid avfallsförbränning uppstår rester som består av aska, metaller, glas och sand. Efter krossning och siktning får man ett material som lämpar sig bra som konstruktionsmaterial, så kallat slaggrus. Klimatnyttan av att ersätta krossat berg eller naturgrus med slaggrus är stor, visar en livscykelanalys som IVL har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.
 • | pressmeddelande
  Textilavfall blir unika återvinningsprodukter
  Textilsorteringsanläggningen Siptex i Malmö sorterar textilavfall efter fibertyp och färg – och är världens första i sitt slag. Nu sker nästa steg i utvecklingen när anläggningen börjar leverera material till återvinnare. Den cirkulära textilråvaran som har fått namnet ReFab är kvalitetssäkrade produkter, anpassade till olika återvinningsprocesser.
 • | nyhet
  Avfallsstudie i Bogotá får stöd av Smart City Sweden
  Ett team svenska experter har granskat avfallshanteringen i Bogotá i Colombia och tagit fram förslag på hur staden kan förbättra källsortering och återvinning.
 • | pressmeddelande
  Nytt projekt ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation
  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. I ett nystartat projekt ska IVL tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation. Åtta fastighetsägare deltar som testpiloter i projektet.
 • | nyhet
  Parkeringsåtgärder och mobilitetstjänster kan förändra resvanor och ge billigare bostäder
  Den Göteborgsbaserade bostadskoncernen Framtiden har tillsammans med IVL tittat på vad det finns för möjligheter att samutnyttja parkeringsytor och mobilitetstjänster i bostadsområden. Framtidens fastighetsbestånd har använts som fallstudie för att identifiera miljöanpassade lösningar för ett mer hållbart stadsbyggande i Göteborg och jämförbara städer.
 • | nyhet
  SPIDER och IVL i satsning på hållbara transporter i Rwanda
  SPIDER vid Stockholms universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans genomföra ett utbildningsprogram om design och utveckling av säkra, smarta och hållbara transporter i Rwanda. Projektet finansieras av Svenska Institutet och satsningen pågår i ett år med start i september 2021.
 • | nyhet
  Klimatförändringar tvingar fram kväverening
  Bottenhavet och Bottenviken har hittills inte bedömts som känsliga för utsläpp av kväve. Ett nytt forskningsprojekt ska nu ta reda på det effektivaste sättet att rena bort kväve ur avloppsvatten i ett klimat som är kallt stora delar av året. Både svenska miljömyndigheter och EU skickar signaler om att kraven kommer att skärpas för att minska risken för algblomning och övergödning.
 • | nyhet
  Digitalt expertmöte när IPCC:s utvärderingsrapport ska färdigställas
  Just nu pågår arbetet med det slutliga utkastet till FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, AR6. Huvudförfattarna inom arbetsgrupp III, som bedömer hur klimatförändringarna kan begränsas, träffas detta år helt digitalt. IVL-forskaren Erika Mata är en av 280 deltagare från cirka 70 länder.
 • | nyhet
  Ny metod ska hjälpa byggbranschen att nå klimatneutralitet
  En metod som IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat tillsammans med branschinitiativet LFM30 i Malmö ska hjälpa byggbranschen att nå klimatneutralitet. LFMH har dagsläget 160 aktörer anslutna från hela byggkedjan, varav 38 är byggherrar. Samtliga förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.
 • | nyhet
  Studie undersöker möjligheten att återanvända småelektronik
  Många hushåll har gamla mobiltelefoner, surfplattor och datorer liggandes hemma som inte används. IVL har i en studie undersökt vad det finns för möjligheter att öka återanvändningen den här typen av småelektronik och vilka miljöfördelar det skulle ge.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport: Rekyleffekter motverkar minskade klimatutsläpp
  Satsningar på bränslesnålare fordon och ett transporteffektivt samhälle är avgörande för att nå de svenska klimatmålen och Parisavtalet. Samtidigt riskerar sådana åtgärder att leda till rekyleffekter som motverkar minskade utsläpp av växthusgaser. En ny rapport har tittat på hur styrmedel bör utformas för att undvika rekyleffekter.
 • | nyhet
  Bra förslag att flytta fokus till mobilitetsåtgärder vid byggande
  Den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande la igår fram en rad nya förslag. Ett av dessa är att slopa kravet på att det finns visst utrymme för parkering vid byggande. Istället föreslår utredningen att mobilitetsåtgärder ska säkra tillgänglighet genom hållbara transporter. Förslagen bygger bland annat på studier som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.
 • | nyhet
  Så kan e-handeln uppmuntra hållbara konsumtionsval
  E-handeln har ökat kraftigt på senare år, inte minst under Corona-pandemin. Men hur hållbara val gör vi på nätet? Och hur kan handeln göra det lättare för oss att välja hållbart?
 • | nyhet
  Ny metod för rena dricksvatten från PFAS testas i stor skala
  En ny teknik för att rena dricksvatten från PFAS har i laboratorieförsök visat mycket goda resultat. Nu testas tekniken i större skala på IVL:s och KTH:s gemensamma forskningsanläggning Hammarby sjöstadsverk.
 • | nyhet
  Så påverkas energisystemet av ett förändrat klimat
  Ett forskningsprojekt som IVL deltagit i har studerat hur klimatförändringarna påverkar energisystemet. Studien visar att fram till år 2040 är konsekvenserna på det svenska energisystemet hanterbara, men det förutsätter att man tar höjd för klimatförändringar i de investeringar som energibranschen behöver göra.
 • | nyhet
  Vitbok lyfter digitaliseringens roll för en hållbar vattenhantering
  Klimatförändringar och urbanisering ökar pressen på städernas vattenhantering. På uppdrag av EU-kommissionen har en grupp forskare analyserat behovet av digital teknik för att säkerställa en bättre förvaltning av våra vattenresurser och för att nå uppsatta miljö- och klimatmål.
 • | nyhet
  Rester från skog och jordbruk blir nya värdefulla produkter
  Restströmmar är en viktig och ofta oanvänd resurs i bioekonomin. Ett IVL-lett projekt inom det strategiska programmet BioInnovation har tittat på möjligheterna att förädla rester från skogs-, jord- och vattenbruk till nya produkter. Sex olika delprojekt har gjort allt från att odla shiitakesvamp på björkflis – som då bryts ned så att man kan göra etanolbränsle av det, till att utveckla ”fusk-kött” från rapsfrökaka, som blir över när man pressat ut rapsolja.
 • | pressmeddelande
  Ny guide ger råd om mobilitetstjänster i bostadsområden
  På uppdrag av Energikontor Norra Småland har IVL tagit fram en guide för mobilitetstjänster i bostadsområden. Guiden vänder sig till kommuner och fastighetsägare och ger konkreta råd och tips om hur fordonspooler och andra tjänster kan utformas för att underlätta ett hållbart resande.
 • | nyhet
  Sweboats miljöpris till Melissa Feldtmann
  – tillsynsinsats blev starten för fritidsbåtsbranschens miljöprogram

  Båtbranschens riksförbund Sweboat delar ut sitt miljöpris för 2021 till IVL:s medarbetare Melissa Feldtmann, för hennes betydelsefulla insatser för att minska båtlivets avtryck i miljön. Det var under åren som miljöinspektör i Österåkers kommun som Melissa Feldtmann tillsammans med hamnarna och Sweboat arbetade fram ett miljöprogram som idag är vägledande för båtbranschen.
 • | nyhet
  Ont om alternativ till fossilbaserad plast i byggsektorn
  Bygg- och anläggningssektorn i Sverige använder omkring 260 000 ton plast varje år, vilket gör sektorn till den näst största användaren efter förpackningsindustrin. Större delen av plasten är tillverkad av fossil olja och förbränns när den har blivit avfall, vilket leder till utsläpp av växthusgaser. En ny lättläst rapport ska inspirera till ökad användning av biobaserad och återvunnen plast som ett sätt att minska byggsektorns klimatpåverkan.
 • | nyhet
  IVL till final i tävling för att ställa om Helsingfors energisystem
  Av 252 bidrag var IVL en av tio finalister som gick vidare i tävlingen Helsinki Energy Challenge som avgjordes igår. I tävlingen har deltagarna fått arbeta fram lösningar för att ställa om Helsingfors energisystem till att bli koldioxidneutralt. Grundidén för IVL:s team CarbonHelsinki var att utforma ett fjärrvärmesystem för Helsingfors som är cirkulärt och som tar vara på restvärme som annars går förlorad.
 • | pressmeddelande
  Ny förstudie belyser elektrifieringens miljöeffekter
  För att klara målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 krävs stora förändringar av det svenska energisystemet. Omställningen till en allt högre andel el från vind- och solkraft kräver både ett utvecklat elnät och teknik för att kunna lagra elen när produktionen är låg. IVL har i en förstudie för Naturvårdsverket utforskat vilka miljöeffekter utbyggnaden av nya elnät och olika energilagringstekniker kan komma att få.
 • | nyhet
  Mistra Carbon Exit-veckan: fyra frukostwebbinarier om klimatomställningen

  Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit närmar sig slutet av sin första fas. Under fyra frukostwebbinarier den 16–19 mars samlar programmet forskare, myndigheter och branschaktörer för att presentera och diskutera den senaste forskningen och utvecklingen inom områdena bygg, infrastruktur, transporter samt beteende och styrmedel.
 • | nyhet
  Avfallsprojekt i Nigeria får stöd av Smart City Sweden
  Ett avfallsprojekt i Karu i Nigeria får nu svenskt finansieringsstöd via investerings- och exportplattformen Smart City Sweden, som drivs av IVL på Energimyndighetens uppdrag. Projektet i Karu ska utvärdera hur regionen kan minska mängden deponerat avfall och öka återvinningen.
 • | nyhet
  Ny avhandling undersöker feldetektion på reningsverk
  Reningsverken blir alltmer avancerade och med utökade reningskrav ökar behovet av att minimera felen i de sensorer som används för att styra reningsprocessen. Oscar Samuelsson, industridoktorand på IVL Svenska Miljöinstitutet, har undersökt hur data kan analyseras för att detektera fel på reningsverk.
 • | nyhet
  Nordisk forskning analyserar bränsleceller och vätgas för sjöfarten
  Sjöfarten behöver minska sina växthusgasutsläpp betydligt för att nå framtida mål. Som komplement till energieffektiviseringar behövs framförallt alternativa bränslen. I ett nytt projekt undersöker IVL tillsammans med andra nordiska forskare och branschaktörer hur bränsleceller och vätgas står sig jämfört med andra fossilfria lösningar.
 • | nyhet
  Vinnaren utsedd i innovationstävling för hållbara alternativ till konstgräs
  Igår utsågs vinnaren i IVL:s innovationstävling som har haft som mål att hitta hållbara och naturliga alternativ till konstgräs som används på skol- och förskolegårdar. Det blev företaget Nordic Surface med sin produkt ”Corkeen Play Original” bestående av ett korkbaserat material som tog hem vinsten.
 • | nyhet
  Nya digitala arbetssätt krävs för att öka återbruket i byggsektorn
  Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Trots att stora mängder av detta avfall håller hög kvalitet är det lite som i dagsläget återbrukas. IVL har i en rapport för Boverket utforskat hur den digitala tekniken kan stödja ett ökat återbruk.
 • | pressmeddelande
  Nytt pilotsystem gör metallers miljöprestanda spårbar
  Varifrån kommer metallen i de produkter vi köper eller tillverkar? Och hur mycket påverkar gruvbrytningen och produktionen klimatet? Tack vare ett pilotsystem som det IVL-ledda projektet TraceMet har tagit fram kan man se metallens klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller. Branschorganisationen Svemin har initierat projektet där företag, hela vägen från gruva till slutanvändare, har deltagit.
 • | nyhet
  Delta i granskningen av IPCC:s kommande rapport
  Just nu pågår den externa granskningen av bidraget från arbetsgrupp III om minskad klimatpåverkan i IPCC:s kommande utvärderingsrapport. IPCC välkomnar och uppmuntrar ett brett deltagande i granskningen.
 • | nyhet
  Fyra miljoner till projekt om invasiva stillahavsostron
  Invasiva främmande arter utgör ett stort hot mot biologisk mångfald, men vissa arter har inte bara negativa effekter utan kan också vara värdefulla både ur ett kommersiellt och ett ekologiskt perspektiv. Nu ska forskare utveckla en modell för hållbar förvaltning av det invasiva stillahavsostronet.
 • | nyhet
  Mät mer – och minska matsvinnet
  Nu blir det enklare för livsmedelsföretag att mäta och minska sitt matsvinn. IVL och Rise har i ett Resource-finansierat projekt tagit fram konkreta handledningar som kan hjälpa olika typer av livsmedelsföretag i arbetet.
 • | nyhet
  Nytt projekt i Kina ska minska utsläpp av mikroplast från textilindustrin
  Kina har världens största textilproduktion och exporterar en stor del av de kläder som säljs i Sverige och EU. IVL Svenska Miljöinstitutets Kinakontor tilldelas nu två miljoner norska kronor från Handelens Miljøfond i Norge för ett projekt som ska bidra med kunskap och lösningar för att minska utsläppen av mikroplaster från den kinesiska textilindustrin.
 • | pressmeddelande
  Goda resultat för produktion av förnybart flygbränsle i Östersund
  Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle som har upp till 86 procent mindre koldioxidutsläpp än jämförbara fossila alternativ. Bränslet går dessutom att producera till ett konkurrenskraftigt pris. Det visar ett forskningsprojekt där IVL Svenska Miljöinstitutet, energibolaget Jämtkraft, Chalmers och Lunds universitet samverkar.
 • | pressmeddelande
  Så får vi fler nollutsläppsfordon i våra nordiska städer
  Hur kan vi minska utsläppen från trafiken i våra städer? IVL har i en studie tittat på hur nordiska städer kan öka andelen nollutsläppsfordon och samtidigt driva på arbetet med nya mobilitetslösningar. Städerna rekommenderas att sätta ihop paket med åtgärder som förstärker varandra.
 • | nyhet
  Smart City Sweden demonstrerar svenska lösningar digitalt under coronapandemin
  För Smart City Sweden, som har uppdrag att lyfta fram svenska lösningar för hållbara städer internationellt, ställer dagens reserestriktioner krav på nya arbetssätt. Från att välkomna internationella delegationer på plats runt om i landet genomförs i dag både besök och andra evenemang helt digitalt.
 • | nyhet
  Ny EEA-rapport: EU behöver en cirkulär plastekonomi
  För att lösa problemen med plastföroreningar krävs en smartare plastanvändning, ökad cirkularitet och en kraftigt ökad användning av förnybara råvaror. Vi behöver en cirkulär plastekonomi. Det skriver europeiska miljöbyrån EEA i en ny rapport som flera av IVL:s avfallsexperter deltar i.
 • | nyhet
  Storsatsning på hållbara finansmarknader
  Vinnova satsar 47 miljoner kronor under kommande femårsperiod på Sustainable Finance Lab – ett konsortium bestående av sex universitet och forskningsinstitut där IVL deltar. Hållbarhetsforskarna ska tillsammans skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum för hållbara finansmarknader.