Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Ny rapport avslöjar våra klimatskadliga vanor
  Byt ut rött kött mot vitt kött och grönsaker och hitta alternativ till flygresor. Det är några av rekommendationerna i en ny rapport från Nordiska ministerrådet om de nordiska hushållens privata konsumtion. Rapporten som har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet kartlägger privat konsumtion i de nordiska länderna och en presenterar åtta åtgärder som kan göra våra konsumtionsvanor mer hållbara och klimatvänliga.
 • | nyhet
  Verktyg gör det enklare att planera klimatsmart
  Hur stor klimatpåverkan kommer människors resor till och från ett nybyggt område att generera – och hur kan vi planera mer klimatsmart? Göteborgsregionen har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett GIS-baserat verktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter.
 • | nyhet
  Ny rapport om PFAS-ämnen i kosmetika
  På uppdrag av Kemikalieinspektionen har IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms universitet undersökt förekomsten av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i kosmetiska produkter. Ett 40-tal produkter har analyserats och forskarna har även beräknat hur stora utsläppen kan vara till miljön.
 • | nyhet
  Ny innovationstävling söker lösningar för grönare städer
  Nu startar en innovationstävling med målet att hitta nya lösningar som bidrar både till biologisk mångfald och samtidigt skapar attraktiva utemiljöer i våra städer. Tävlingen söker dig som har en idé eller produkt för dessa miljöer och erbjuder i gengäld professionell granskning, exponering mot viktiga beställare och chans att få stöd i vidareutveckling av innovationen.
 • | pressmeddelande
  Stor skillnad i spridning av mikroplast från lekplatser och idrottsanläggningar
  På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL i samarbete med KTH och företaget Sandmaster undersökt spridningen av mikroplast från lekplatser, idrottsanläggningar och granulatfria konstgräsplaner. Studien visar att det är stor skillnad mellan hur mycket mikroplast olika ytor släpper ut och att underhållet är viktigt för att minska utsläppen.
 • | nyhet
  Detaljhandeln ska bli mer hållbar med hjälp av livscykelanalyser
  I samarbete med Apotek Hjärtat, Perrigo och Idun Minerals ska IVL titta på hur detaljhandeln kan använda kunskap från livscykelanalyser för att minska klimatpåverkan från produkter. Syftet är att driva på förbättringar och stötta branschen att ställa om till en mer hållbar affärsmodell.
 • | nyhet
  IVL tar fram miljödata för bränslen som spills i vatten
  Oljeutsläpp är den i särklass vanligaste miljöskadan i Sverige. Varje år sker det cirka 200 utsläpp som måste hanteras av räddningstjänst och restvärderäddning. För att bidra till bättre riskbedömningar ska IVL i ett projekt ta fram miljödata för bränslen som spills i vatten.
 • | nyhet
  Bok guidar till framtidens fjärrvärmeteknik
  Att sänka temperaturen i byggnaders värmesystem kan ge flera miljövinster. Det öppnar för möjligheten att ta vara på förnybara energikällor och restvärme på ett mer effektivt sätt. IVL medverkar i en bok som guidar till de huvudsakliga drivkrafterna för lågtempererad fjärrvärme.
 • | pressmeddelande
  Ny modellering visar hur Nordens energisystem kan bli klimatneutralt
  Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare elnät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter, men även koldioxidavskiljning och lagring, är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen. Det visar forskningen i Nordic Clean Energy Scenarios, finansierat av Nordic Energy Research.
 • | pressmeddelande
  Allt större skillnad i luftkvalitet mellan väst och öst
  Luftföroreningar orsakar globalt över sju miljoner för tidiga dödsfall varje år genom framförallt hjärt- och lungsjukdomar. Medan utsläppen av luftföroreningar har minskat i stora delar av Europa sedan 2010, är luftkvaliteten på Balkan och i Centralasien fortsatt mycket dålig. En ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP visar också att skillnaderna i luftkvalitet mellan öst och väst blir allt större.
 • | nyhet
  Stockholms plastflöden kartlagda
  Varje år konsumerar stockholmarna cirka 100 000 ton plastprylar och förpackningar. Det visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Stockholm stad. Resultaten ska användas av Stockholms stad som underlag för att ta fram en handlingsplan för en hållbar plastanvändning.
 • | nyhet
  Ryska ungdomar fick lära sig om svenska miljölösningar
  I augusti arrangerade IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenska Institutet en hållbarhetsakademi för ryska ungdomar. Deltagarna fick lära sig mer om svenska lösningar inom bland annat avfallshantering, vattenfrågor och energi.
 • | pressmeddelande
  Handbok ska stötta kommuner att skapa hållbara hemleveranser på landsbygden
  För att minska smittspridningen och säkerställa mat och medicin till riskgrupper började många kommuner organisera hemleveranser under Coronapandemin. Men leveranserna är kostsamma och inte heller miljömässigt hållbara. I ett Vinnovafinansierat projekt har mobilitetsforskare tittat på hur man kan skapa mer effektiva och miljövänliga lösningar genom samordning med andra transporter. Arbetet har resulterat i en handbok som vänder sig till kommunerna.
 • | nyhet
  Ökad återvinning av industrins plastförpackningar ger vinster för klimat och företag
  Svensk industri använder stora mängder förpackningar av plast som oftast används en enda gång och sedan förbränns. Ett projekt där forskare och företag samverkar ska finna sätt att öka återvinningen. Det handlar om både teknik och politik.
 • | nyhet
  Blir fartygsmiljön bättre och tystare av alternativ drift?
  Sjöfartens elektrifiering och övergång till alternativa bränslen är på uppgång, inte minst i Sverige. Nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Rise och VTI undersöka om denna omställning också minskar buller under och ovan ytan, och om det förbättrar arbetsmiljön ombord.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport visar fortsatta problem med försurning och övergödning i södra Sverige
  Trots minskade utsläpp av luftföroreningar fortsätter försurningen att vara ett problem framförallt i de södra delarna av Sverige. Det visar den senaste rapporten från Krondroppsnätets övervakning av skog och mark. Mätningar från 2020 visar på en trolig effekt av Covid-19 pandemin, där samhällets nedstängningar ser ut att ha minskat svavel- och kvävehalterna med mellan 15 och 40 procent jämfört med tidigare år.
 • | nyhet
  Möt våra experter på årets digitala Almedalen
  Flera experter från IVL Svenska Miljöinstitutet deltar på årets Almedalsvecka. De presenterar aktuell forskning, sprider kunskap och bidrar med expertkompetens i olika forum. Nedan hittar du seminarium vi deltar i.
 • | nyhet
  Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast
  Stora mängder gummi, asfalt och andra typer av mikroplast och mikroskräp följer med dagvattenavrinningen från den högtrafikerade E4:an vid Sundsvallsbron, Sveriges tredje längsta bro. I en unik studie har forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur effektiv en dagvattenreningsanläggning är på att rena mikroplast från en av Sveriges mest trafikerade bilvägar. Resultaten är lovande.
 • | nyhet
  Krav på klimatdeklaration för byggnader fick grönt ljus
  Riksdagen sa i förra veckan ja till regeringens förslag om en klimatdeklaration för byggnader. Den nya lagen träder i kraft vid årsskiftet och gäller för nyproducerade byggnader. IVL har på uppdrag av Boverket tagit fram den klimatdatabas som ska användas för att uppfylla lagkravet. IVL:s verktygsstöd Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg kan användas för att fram sådana klimatdeklarationer och för andra ändamål.
 • | nyhet
  Trä som är skadat av barkborre kan bli råvara för kläder
  Trä som har skadats av granbarkborren kan bli ett nytt råmaterial till kläder. Det är målet för ett av de många projekt som pågår inom det stora forskningsprogrammet Mistra SafeChem, som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  Minskade utsläpp av sot bromsar klimatförändring i Arktis
  Sotpartiklar som uppstår bland annat från vedeldning, dieselmotorer och dieselgeneratorer accelererar klimatförändringarna i Arktis. Minskade utsläpp kan ha omedelbart positiva effekter på klimatet men det kräver samordnade politiska åtgärder över hela norra halvklotet. Ny forskning från ett EU-finansierat initiativ visar hur åtgärderna kan riktas.
 • | nyhet
  Deltar i Miljömålsberedningens nya arbetsgrupp om klimatpåverkan från konsumtion
  IVL:s medarbetare Lars Zetterberg deltar i Miljömålsberedningens nya arbetsgrupp som ska ta fram mål och strategier för hur Sverige kan minska klimatpåverkan från konsumtion. Beredningen ska bland annat föreslå etappmål för flygets klimatpåverkan och se hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling.
 • | nyhet
  Välkommen till en hållbarhetsakademi för svenska och ryska ungdomar
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenska Institutet arrangerar i augusti en hållbarhetsakademi för ryska och svenska ungdomar. Nu söker vi dig som vill lära dig mer om hållbara lösningar och teknik och inspireras av att diskutera och samarbeta med andra.
 • | nyhet
  Stora vinster kan göras genom samarbete mot matsvinn
  En tredjedel av all mat som produceras i världen går till spillo enligt uppgifter från FN. I Sverige uppstår varje år över 1,3 miljoner ton matavfall, vilket motsvarar cirka 133 kilo per person. En överenskommelse inom livsmedelsbranschen arbetar sedan ett år för att minska matsvinnet.
 • | nyhet
  IVL:s mobilitetsexpert förstärker Klimaträttsutredningen
  IVL:s mobilitets- och transportexpert Anders Roth kommer från och med första september till sista december 2021 att arbeta halvtid som utredningssekreterare för Klimaträttsutredningen. Hans uppgift blir att förstärka kompetensen inom området transporteffektivt samhälle som är ett av två områden som utredningen ska fokusera på.
 • | pressmeddelande
  Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling
  Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.
 • | nyhet
  Våtmarker ska anläggas på Storsudret
  Region Gotland och IVL får drygt tre miljoner kronor i stöd för att anlägga våtmarker på Storsudret på södra Gotland. Pengarna ska användas inom ett naturvårdsprojekt som med hjälp av dammluckor och dammar ska stärka grundvattnet i området och öka den biologiska mångfalden.
 • | nyhet
  Hållbara lösningar ska bli standard vid stadsutveckling
  En viktig del i samhällets utveckling mot ökad hållbarhet gäller hur våra städer utformas. Många smarta, innovativa och hållbara lösningar inom stadsutveckling tas fram i pilotprojekt – men stannar där. Nu pågår ett arbete för att se till att lyckade resultat från pilotprojekt integreras i den ordinarie verksamheten och genomsyrar hela staden.
 • | nyhet
  Ny ledamot i Näringslivets klimatomställning
  Regeringen har utsett Östen Ekengren, senior rådgivare på IVL Svenska Miljöinstitutet, till ny ledamot i samverkansgruppen Näringslivets klimatomställning. Östen Ekengren hoppas kunna bidra genom att förstärka samverkan med export- och innovationsplattformen Smart City Sweden men också med sin kunskap och erfarenhet av tillväxtländer som Kina och Indien.
 • | nyhet
  Sju steg för ökad delning i bostadsområden
  Hur kan bostadsbolag underlätta för boende att dela på saker, ytor, och kunskap? IVL har tillsammans med Stockholmshem tagit fram en vägledning som bygger på sju steg.
 • | pressmeddelande
  Ny kartläggning: De är bäst på klimatanpassning i Sverige
  Skånska Lomma är årets bästa klimatanpassningskommun. Det visar den senaste kartläggningen av kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort. Nästan alla kommuner anger att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt resurser för klimatanpassningsåtgärder visar undersökningen.
 • | nyhet
  Stort intresse för att räkna på byggnaders klimatpåverkan
  Intresset för att räkna på byggnaders klimatpåverkan är stort. Sedan Byggsektorns miljöberäkningsverktyg lanserades har det haft över 2500 användare som räknat på över 10 000 projekt. Nu har IVL vidareutvecklat verktyget så att det finns i fyra olika varianter – från en enklare gratisversion till en avancerad licensbaserad fleranvändarversion. Utöver det erbjuder IVL utbildning och support.
 • | nyhet
  Ny teknik för slamhantering testas på reningsverk
  Roslagsvatten har inlett ett samarbete med miljöteknikföretaget C-Green och IVL Svenska Miljöinstitutet med målet att bygga ett ”slamfritt” avloppsreningsverk. Genom en ny metod ska slam helt undvikas som slutprodukt i Roslagsvattens reningsverk i Margretelund utanför Stockholm.
 • | nyhet
  Ny projektledare för Smart City Sweden
  Gina Aspelin Hedbring blir ny projektledare för Smart City Sweden, en investerings- och exportplattform som IVL Svenska Miljöinstitutet driver på uppdrag av Energimyndigheten. Smart City Sweden visar upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer. Målet är att inspirera andra och främja svensk export av hållbara lösningar.
 • | nyhet
  Remissvar: Med en enkel justering kan biogasbilar fortsätta räknas som miljöbilar
  Regeringen har presenterat ett förslag till ändring i direktivet gällande miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att statliga myndigheter inte längre kan välja biogasbilar som en miljöbil. IVL anser att det vore negativt för utvecklingen och föreslår i sitt remissvar en justering av förslaget.
 • | nyhet
  PFAS-förorenat vatten går att rena – men det kan bli kostsamt
  IVL har i ett projekt testat olika tekniker för att rena PFAS-förorenat lakvatten från avfallsanläggningar. Effektiviteten har utvärderats genom praktiska försök och kostnader för teknikerna har beräknats. Resultaten visar att reningen är dyr men att den kan vara motiverad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, så länge målet är att reducera PFOS eller de mest toxiska PFAS-ämnena.
 • | pressmeddelande
  Så kan vi ta vara på biogasen när städerna satsar på eldrift
  Städernas snabba övergång till eldrift i kollektivtrafiken riskerar att slå undan den hittills största marknaden för svensk biogas, om inte åtgärder sätts in. En IVL-ledd forskningsstudie har tagit fram en policy brief riktad till beslutsfattare med åtta rekommendationer om hur biogasens förutsättningar kan stärkas.
 • | nyhet
  Samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan måste brytas för att ställa om byggsektorn
  Forskare har kartlagt den vetenskapliga litteraturen om faktorer som påverkar energibehov och koldioxidutsläpp från byggnader. Studien visar att det hittills inte har skett någon frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan i större skala. Det framgår också tydligt att det finns en snedfördelning i forskningen, både geografiskt och innehållsmässigt. Merparten av artiklarna handlar el- och vattenanvändning i Nordamerika och EU. Endast fem procent fokuserar på byggnaders klimatutsläpp.
 • | pressmeddelande
  Utsläpp från fartyg ger allvarliga störningar på marina djurplankton
  Internationella krav på sänkta svavelutsläpp från sjöfart har fått rederier världen över att installera rökgasrening med så kallade skrubbrar. Föroreningar som skulle hamnat i luften släpps istället ut i havet med allvarliga konsekvenser på viktiga djurplankton. Det visar nya studier från IVL Svenska Miljöinstitutet och Norska Polarinstitutet.
 • | nyhet
  Grön omställning och arbetsliv – ny rapport om kunskapsläget och fortsatta forskningsbehov
  Samhällets gröna omställning innebär en strukturomvandling som kommer att skapa nya jobb i nya branscher, kräva nya kompetenser, nya sätt att organisera arbetet och nya affärsmodeller. Omställningen innebär också risker kopplat till arbetsmiljö samt osäkra och oklara anställningsvillkor, som inom gig-ekonomin. Forskare på IVL har tittat på hur arbetslivet kan komma att påverkas av den gröna omställningen, vad man vet idag och vilka fortsatta forskningsbehov som finns.