Pressbilder

Här finns pressbilder på några av våra områdesexperter samt verksamhetsansvariga. Bilderna är fria att använda för medier i samband med artiklar om IVL Svenska Miljöinstitutet, ej i annat syfte. Ange foto: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Om du inte hittar personen du söker, kontakta pressansvarig Sara Malmheden.

Verksamhetsansvariga

Porträtt på en kvinna

Marie Fossum

Vd

Anna Jarnehammar

Vice vd

John Munthe

Forskningschef

Porträtt på en kvinna

Karin Sjöberg

Enhetschef Miljötillstånd och åtgärdsstrategier

Mona Olsson Öberg

Enhetschef Hållbar verksamhet och konsumtion

Patrik Isaksson

Enhetschef Hållbart samhälle

Transport och mobilitet

Porträtt på en man

Anders Roth

Transport och mobilitet

Mats-Ola Larsson

Transport och mobilitet

Cecilia Hult

Transport och mobilitet

Porträtt på en kvinna

Linda Styhre

Logistik, sjöfart

Sara Sköld

Sjöfart

Åke Sjödin

Vägtrafik

Klimat och styrmedel

Porträtt på en man

Lars Zetterberg

Utsläppshandel, klimatomställning

Kenneth Möllersten

Klimatkompensation

Hanna Matschke Ekholm

Klimatanpassning

Porträtt på en kvinna

Åsa Romson

Miljörätt och miljöpolitik

Magnus Hennlock

Styrmedel

Åsa Nyblom

Beteende och miljösociologi

Hållbar konsumtion och produktion

Porträtt på en kvinna

Liv Fjellander

Hållbar konsumtion

Annelise de Jong

Hållbar konsumtion

Porträtt på en kvinna

Anna Fråne

Cirkulära flöden, plast

Tova Andersson

Cirkulära flöden, matavfall

Johan Hultén

Cirkulära flöden

Porträtt på en kvinna

Karin Sanne

klimatpåverkan, livscykelanalys

Fredrik Tegstedt

Klimatkontot, livscykelanalys

Lisbeth Dahllöf

Batterier och elektrifiering

Hållbart byggande

porträtt på en man

Martin Erlandsson

Hållbart byggande

Carina Loh Lindholm

Återbruk i byggsektorn

Anders Ejlertsson

Hållbart byggande

Luftmiljö

Porträtt på en kvinna

Karin Söderlund

Luftmiljö, luftövervakning

Jenny Lindén

Luft och stadsmiljö

Sarka Langer

Inomhusluft

Energi

Porträtt på en kvinna

Kristina Lygnerud

Energisystem, fjärrvärme

Erika Mata

Energisystem, byggnader

Julia Hansson

Biobränslen

Vatten

porträtt på en man

Staffan Filipsson

Miljöteknik, vattenrening

Magnus Karlsson

Miljögifter vattenmiljö

Mikael Olshammar

Vattenförvaltning

porträtt på en kvinna

Kerstin Magnusson

Ekotoxikologi, mikroplast

Åsa Strand

Vattenbruk, främmande arter

Maria Granberg

Oljeskador, marina föroreningar

Porträtt på en kvinna

Rupali Deshmukh

Vattenrening Indien

Mark och skog

porträtt på en kvinna

Ewa Lind

Förorenad mark

Katarina Hansson

Miljögifter, markkemi

Erik Lindblom

Tillståndsprövning

Porträtt på en man 

Mikael Malmaeus

Ekosystemtjänster

Per Erik Karlsson

Ozonskador, försurning