Organisation

IVL grundades redan 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut. Numera drivs företaget i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform sedan 1982.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB är icke vinstdrivande i den meningen att ingen vinst delas ut till ägarna utan återinvesteras i bolagets FoU-verksamhet. Ägarstiftelsen, SIVL, ansvarar för de medel som staten ställer till förfogande för samfinansierad miljöforskning vid IVL Svenska Miljöinstitutet. SIVL har en partssammansatt styrelse där näringslivet utser hälften av ledamöterna och regeringen hälften. Styrelsens ordförande utses av regeringen.

Stiftelsens styrelse utser ledamöter till aktiebolaget IVL:s styrelse. Även i bolagsstyrelsen är stat och näringsliv representerade med lika många ledamöter.

Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle. Med basen i Sverige och Europa bedriver vi FoU-verksamhet även i andra delar av världen, i synnerhet i Kina och Indien.

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver både forsknings- och konsultverksamhet. Forskningen är dels samfinansierad av staten och näringslivet, dels anslagsfinansierad genom statliga forskningsorgan, forskningsstiftelser och EU. Konsultverksamheten omfattas av såväl kortare konsultinsatser som mer omfattande nationella och internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Koncernen består, förutom av moderbolaget IVL, även av dotterbolagen Bastaonline AB, EPD International AB, IVL Environmental Technologies (Beijing) Company Ltd och joint venture-bolaget SEC i Kina. Tillsammans med KTH äger IVL pilot- och testanläggningen Hammarby Sjöstadsverk.

Våra operativa enheter​

  • Miljötillstånd och åtgärdsstrategier
  • Hållbart samhälle
  • Hållbar verksamhet coh konsumtion

Våra fokusområden

  • Naturresurser, klimat och miljö
  • Resurseffektiva kretslopp och konsumtion
  • Hållbar produktion och miljöteknik
  • Hållbar stadsutveckling och transporter

Omsättning: 353 MSEK (2018)
Resultat efter finansnetto: 1,8 MSEK (2018)
Antal anställda: Cirka 300 personer
Kontor: Stockholm, Göteborg, Malmö, Fiskebäckskil och Beijing
Dotterbolag: eBVD i Norden AB, Basta Online AB, EPD International AB och IVL Environmental Technologies Company Ltd i Beijing, och därutöver joint-venture-bolaget SEC i Kina.