IVL och de globala målen för hållbar utveckling

Vi arbetar med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt. Vårt arbete bidrar till att uppfylla de av FN antagna 17 globala målen för hållbar utveckling* samt att uppfylla de svenska miljömålen.

* (Sustainable Development Goals, SDG)

De 17 globala målen antogs av världens ledare vid ett toppmöte i september 2015. De globala målen integrerar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Syftet med dem är att uppnå en hållbar utveckling genom att försöka lösa klimatkrisen samt att minska ojämlikheter och avskaffa extrem fattigdom fram till 2030.

Vi har i vår miljö- och hållbarhetspolicy betonat att all vår forskning samt, utvecklings- och uppdragsverksamhet ska bidra till uppfyllandet av såväl de 17 globala målen för hållbar utveckling, som de av regeringen antagna svenska miljömålen.

Omvärlden utvecklas och förändras ständigt. För att uppnå en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle behöver vi därför gemensamt agera för att hitta nya lösningar. I IVL:s forskning och i våra projekt arbetar vi ständigt för att hitta lösningar på en hållbar framtid. Detta gäller för såväl vatten, hav, energi, byggande, avfall, återvinning, konsumtion, industri, ekosystem och samarbeten.

IVL:s verksamhet påverkar främst följande nio globala mål, och kring dessa konkretiseras våra mål och vår årliga uppföljning:

 • Rent vatten och sanitet
 • Hållbar energi för alla
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringen
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologisk mångfald
 • Genomförande av globalt partnerskap

Exempel på projekt och uppdrag där vi arbetar med ovanstående mål.

 • Morgondagens kommunala vattenrening (Rent vatten och sanitet)
 • Minskade utsläpp från enskilda avlopp (Rent vatten och sanitet)
 • Mistra carbon exit (Hållbar energi för alla och Bekämpa klimatförändringen)
 • Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd (Hållbara städer och samhällen)
 • Nearly Zero Energy Neighborhoods (Hållbar energi för alla och Hållbara städer och samhällen)
 • Klimatanpassning (Hållbara städer och samhällen)
 • Biodrivmedel och ekosystemtjänster (Ekosystem och biologisk mångfald)


Fakta miljömål

Globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att lösa klimatkrisen.

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

United Nations Development Programme (UNDP) driver globalamålen.se med stöd från Sida.

Sveriges miljömål

Miljömålen utgör en gemensam plattform för vårt miljöarbete i Sverige. De 16 målen som riksdagen beslutat om ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i arbetet med att nå de 16 målen.

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning 
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.