Internationellt

De stora utmaningarna på miljöområdet kräver globala lösningar. Vår internationella verksamhet är idag främst koncentrerad till Kina och Indien – två länder med snabbt växande ekonomier och samtidigt två av världens största förorenare med stor påverkan på klimatet. Vi räknar Europa som hemmamarknad och många av våra forskningsprojekt har både bäring på globala miljöproblem och bygger på internationellt samarbete.

Den snabba utvecklingen av Kinas och Indiens ekonomier har lett till bättre levnadsstandard för många människor. Samtidigt har tillväxten haft svåra konsekvenser för miljön. Luften i ländernas storstäder når föroreningsnivåer långt över WHO:s gränsvärden, med stora effekter på folks hälsa som följd. Behoven av smarta lösningar, strategisk forskning och samarbete med industrin växer kraftigt.

IVL har haft verksamhet i Kina sedan 1986, med ett eget kontor i Beijing sedan 2009. Vi har under åren arbetat med allt från att restaurera förorenade sjöar till att introducera miljöteknik och kartlägga koldioxidutsläpp.

Under senare år har problemen med luftföroreningar i Kina hamnat allt högre upp på den politiska agendan. Det har lett till att IVL utökat samarbetet med det kinesiska forskningsinstitutet CRAES, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, som är en av de främsta rådgivarna åt den kinesiska regeringen. Tillsammans med CRAES etablerar vi ett laboratorium för luftövervakning.

Under våra år i Kina har vi också bidragit till export av svensk miljöteknik. Tillsammans med forskningsinstitutet TAES äger vi företaget SEC, Sino-Swedish Environmental Technology Development Centre, som har till uppgift att introducera svensk miljöteknik i Kina. I mångmiljonstaden Tianjin har IVL sedan en tid tillbaka tagit på sig uppgiften att introducera hela koncept och systemlösningar som involverar en rad olika aktörer. Det gäller i synnerhet konceptet med VA-lösningar som ger förutsättningar för biogasproduktion som kan försörja en biogasdriven bussflotta.

Den ökade miljömedvetenheten som nu växer fram i Kina har också lett till en ny typ av projekt. Ett exempel är i den kinesiska provinsen Guizhou där IVL arbetar med att förbättra människors miljörättigheter.

Indien

Vår verksamhet i Indien har främst handlat om att få till mer miljövänliga produktionsprocesser och att öka samarbetet mellan Indien och Europa inom miljöteknik, energi, transporter och bioteknik.

Under 2014 utsågs IVL till miljörådgivare åt det indiska miljödepartementet. IVL:s uppgift är att utveckla samarbetet mellan EU och Indien på miljöteknikområdet samt att introducera smarta, resurseffektiva lösningar som kan hjälpa Indien att minska sina utsläpp och att hushålla med begränsade resurser. Fokus är i första hand på avfallshantering och vattenfrågor.

I Mumbai har stadens ledning beslutat att bygga sju stora reningsverk. IVL har fått kontrakt för att delta i uppförandet av två av dessa reningsverk. I samband med detta har IVL nu etablerat ett kontor i Mumbai med både svensk och indisk personal.

Från brandkårsutryckningar till överföring av kunskap och systemlösningar

Från det sena 1960-talet och många år framöver skickades IVL-forskare till olika miljökatastrofer runt om i världen; ofta gällde det kvicksilverförgiftningar och oljekatastrofer. I takt med att miljökompetensen har byggts upp i större delen av västvärlden har IVL:s roll förändrats. Vi har genom åren arbetat med en rad stora utvecklingsprojekt, särskilt när det gäller vattenresursfördelning. IVL har även arbetat internationellt med avfallsprojekt; allt från gruvavfall i Chile till att bygga upp avfallshanteringssystem i Ryssland och Baltikum. Numera har IVL ofta en roll som samlande partner i internationella forsknings- och utvecklingssammanhang.

Dagens projekt handlar om kunskapsuppbyggnad; till exempel om miljöanpassat och energieffektivt byggande i Kina och Mongoliet eller om effektiv VA-teknik i Irak.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.