Utsläpp från sjöfart

Omkring 90 procent av allt gods som exporteras eller importeras till Sverige har delvis transporterats med fartyg. Därtill finns en politisk vilja inom EU att flytta alltmer gods från väg till sjöfart, samtidigt som koldioxidutsläppen från samma sektor ska minska drastiskt.

Sjöfart är ett jämförelsevis bränsleeffektivt transportmedel, men effektiviteten varierar kraftigt mellan olika typer av fartyg. Forskningen inom sjöfart har under senare år intensifierats för att hitta lösningar för att hindra en fortsatt ökning av koldioxidutsläpp från fartyg. Det handlar om alternativa bränslen, som till exempel biobränslen, och bättre framdrivningsmetoder, men även om bränsleeffektivisering.

Sambandet mellan bränsle, reningsteknik och utsläpp

IVL:s forskning har under senare år fokuserat mycket på partikelemissioner och sambandet mellan olika bränslen och reningstekniker. Verksamheten inkluderar även styrmedel för att minska sjöfartens miljö-och klimatpåverkan, samt kostnads-nytto-analyser för olika tekniska lösningar.

Ombordmätningar och NOX-certifikat

Vårt arbete på området präglas av nära samverkan med hamn- och sjöfartsnäringen och myndigheter. Vi har lång erfarenhet av att studera emissioner via mätningar ombord på fartyg. Detta omfattar både uppdrag, framför allt för så kallade NOX-certifikat, och forskning. Vi leder också flera stora EU-projekt och Vinnovaprojekt och deltar i ett dussintal nationella och internationella projekt.

Bränslen och energieffektivisering

Sjöfarten står inför en enorm utmaning med krav på 40-50 procent minskning av koldioxidutsläpp till 2050 jämfört med 2005 års utsläpp, samtidigt som det finns en politisk vilja att öka andelen sjötransporter. Läs mer

Kontakt:

Fartygsemissioner

Regleringar av svavelinnehållet i dieseloljor för fartyg har minskat utsläppen av försurande svaveloxider. Tyvärr fortsätter dock utsläppen av kväveoxider från sjöfarten att öka. Också partikelemissioner är en angelägen fråga på grund av dess påverkan på människors hälsa. Läs mer

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Utsläpp från sjöfart. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig