Marint mikroskräp

Mikroskräp är små partiklar, under 5 mm, av olika material som är producerade eller modifierade av människan - exempelivs plast, textilmaterial, gummipartiklar, asfalt eller olika förbränningspartiklar. Dessa partiklar går sällan att se med blotta ögat men kan vara skadliga för djurlivet eftersom de både kan innehålla och föra med sig tungmetaller och andra skadliga ämnen till vattenlevande djur. Det saknas idag heltäckande kunskap kring vilka risker mikroskräp utgör i miljön. Det är därför en viktig fråga att fortsätta studera och utreda.

Den stora mängden skräp som finns längs våra kuster är en syn som vi tvingats vänja oss vid under de senaste femtio åren. I början av 2000-talet uppmärksammades att haven dessutom innehåller mikroskopiskt små skräppartiklar. Bara några år efter de första internationella rapporterna om förekomst av marint mikroskräp och mikroplast, började forskare på IVL att undersöka situationen i svenska kustvatten. I början omfattade undersökningarna endast mikroskräp som var större än en tredjedels millimeter, men när IVL-forskarna även inkluderade mindre partiklar fann vi att koncentrationerna kunde vara tusen gånger högre än det som tidigare uppmätts. Numera är mikroskräp ett forskningsfält där våra resultat fått stort internationellt genomslag.

Källor till mikroskräp

Det är fortfarande osäkert vilka källor som är mest betydelsefulla för mikroskräp. Stort strandskräp bryts med tiden ner till mindre mikroskräp, men även skräp som slängs i städer, naturen och längs vägar fragmenteras med tiden. Andra betydande källor är slitage från vägtrafik, spridning från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar med gummigranulat samt industrier som hanterar dessa material. Stora och små skräppartiklar kan transporteras med dagvatten till större vattendrag och så småningom nå havet. Även utgående vatten från avloppsreningsverk introducerar mikroskräp till marin miljö, med ursprung i våra kläder, prylar och hygienartiklar. Trots att det kunnat visas att över 90 procent av mikroskräpet i avloppsvattnet avskiljs i reningsverken, är det ändå avsevärda mängder som släpps ut med det utgående vattnet. Det finns därför en stor utvecklingsmöjlighet vad gäller reningstekniker av mikroskräp i avloppsreningsverk. Ytterligare en betydande källa är fiskeri- och sjöfartsverksamhet.

IVL:s arbete med mikroskräp

  • Kartlägger och kvantifierar källor och spridningsvägar av mikroskräp
  • Genomför fältprovtagningar av mikroskräp
  • Utreder hur mikroskräp påverkar den marina miljön
  • Utvecklar metoder för att minska tillförseln av mikroskräp till naturen och havet


På IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar marinekologer, ekotoxikologer, miljöingenjörer och experter på vattenreningsteknik sedan flera år med skilda frågor rörande marint skräp och mikroplast. Vi arbetar till exempel med att kartlägga och kvantifiera källor, spridningsvägar och ackumulationsområden för mikroskräp i haven, vilket skapar viktiga underlag för att åtgärda utsläppen. Andra uppdrag är fältprovtagningar av mikroskräp i marina vatten, havsbottnar och djur, för att ta reda på vilka områden och djurgrupper som är särskilt utsatta. Vi deltar i flera EU-projekt där vi är i forskningsfronten och utvecklar metoder som ligger till grund för standardisering av provtagning och analys av mikroskräp. Vi undersöker också hur mikroskräp påverkar den marina miljön och djur i havet. Vi har stor kompetens och erfarenhet av att utveckla metoder för att minska tillförseln av mikroskräp till havet, till exempel genom nya och förbättrade metoder för avloppsreningsverk och för rening av dagvatten.

IVL jobbar mot flera olika uppdragsgivare, bland annat Naturvårdsverket, enskilda kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelser, Norska Polarinstitutet och Norska Miljödirektoratet. Vår forskning om mikroskräp är bland annat finansierad av Nordiska Ministerrådet, BONUS och JPI Oceans.

Kontakt: Kerstin Magnusson, Maria Granberg och Anna-Sara Krång

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Marint mikroskräp. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig