Vatten

Våra hav och vattendrag är satta under stort tryck. Om vi ska ha välmående sjöar och hav och tillgång till rent dricksvatten även i framtiden måste vi skydda våra vatten från farliga ämnen och börja se avloppsvatten som en resurs.

Vattenforskning hör till ett av IVL:s största verksamhetsområden. Vi har följt utvecklingen i våra sjöar och hav sedan 60-talet. Vårt arbete med vattenfrågor präglas av en helhetssyn och berör oftast också angränsade områden som miljöteknik, kemikalier, energi och klimat.

Vår verksamhet omfattar hela vattensystemet, förutom sjöar och hav även grundvatten, dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. Vi arbetar med allt från att identifiera utsläppskällor genom provtagning och analys till att utveckla effektiva system för vattenrening.

Verksamheten utgörs av olika typer av miljöutredningar som riskbedömning av lakvatten, inventering i marin miljö inklusive risker med främmande arter. Vi forskar på hur miljöstörande ämnen och olika verksamheter riskerar att påverka våra ekosystem i mark, vatten och skog. Vi modellerar också på transporten av föroreningar och har en omfattande analysverksamhet som innebär att vi kan upptäcka nya föroreningar. Med vår gedigna kunskap om vattenfrågorna som grund utvecklar och verifierar vi nya effektiva reningstekniker för att nå cirkulära lösningar för både industriella och kommunala avloppsvatten. 

Forsknings- och utvecklingsanläggningar

IVL nöjer sig inte med att upptäcka nya risker, vi vill framförallt visa att dessa går att åtgärda. Därför har vi byggt upp avancerade forsknings- och utvecklingsanläggningar.

På vår forsknings- och utvecklingsanläggning Hammarby Sjöstadsverk, som vi driver tillsammans med KTH, pågår tester med progressiv vattenrening som går ut på att utveckla dagens reningsverk till produktionsanläggningar för energi, näringsämnen, kemikalier samt för återvinning av avloppsvattnet. Anläggningen är i helt unik och innebär att IVL, även ur ett globalt perspektiv, ligger i fronten för utveckling av vattenrening. Arbetet har bland annat resulterat i att en avancerad och fullskalig demonstrationsanläggning för rening av läkemedelsrester under våren kommer att invigas i Simrishamn.

Med Hammarby Sjöstadsverk som förebild, bygger vi tillsammans med bland andra Region Gotland upp Testbädd Storsudret. Siktet är att detta ska bli en internationellt konkurrenskraftig testarena för utveckling av hållbara system för vattenförsörjning i områden med vattenbrist.

Vi har också förstärkt vår marinbiologiska verksamhet i Fiskebäckskil och IVL utgör nu den största arbetsgivaren på Kristineberg Marine Science and Innovation Centre. Vattenbruk och hållbar blå tillväxt är exempel på högaktuella frågor liksom marina föroreningar som mikroskräp och mikroplast och utgör ett kvitto på att IVL med vår breda och djupa kompetens har förmågan att ligga i fronten för forskning och utveckling inom aktuella områden inom vattenområdet.