HBEFA-modellering

På uppdrag av Trafikverket ansvarar IVL Svenska Miljöinstitutet sedan 2016 för att årligen uppdatera den europeiska modellen HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport) med statistik för alla Sveriges vägtransporter – personbilar, lastbilar, bussar, mopeder och motorcyklar.

IVL Svenska Miljöinstitutet tar årligen fram Sveriges officiella utsläppsstatistik och bränsleförbrukning för vägtrafiken genom den så kallade HBEFA-modellen, statistik som används av Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Statistiska Centralbyrån. Utsläppen rapporteras också varje år till EU och FN:s klimatkonvention. Modellen är mycket detaljerad och flexibel, och kan appliceras på såväl nationell som regional och kommunal nivå, ända ner till enskilda gatu- och väglänkar. Totalt 26 olika utsläppsämnen beräknas, bland annat CO2, NOX, kolväten och partiklar.

Utöver den årliga nationella inventeringen utför IVL också spridningsberäkningar och beräkningar av luftkvalitet utifrån innehållet i HBEFA-modellen. Emissionsfaktorer och avgasberäkningar från HBEFA används av många svenska kommuner och myndigheter som på olika sätt hanterar luftkvalitet och utsläppsfrågor inom till exempel stadsplanering, vägplanering och miljöutredningar.

Under våren 2017 lanserades en ny version av HBEFA (version 3.3) som tar hänsyn till de höga utsläpp av kväveoxider från lätta dieselfordon som uppmärksammades stort i USA och i media under 2015 och 2016. IVL har redan implementerat HBEFA 3.3 i 2017 års beräkningar för Sveriges rapportering till EU och FN:s klimatkonvention.

Modellen utvecklades i mitten på 80-talet och används idag av sex europeiska länder, bland annat Tyskland och Frankrike, men även för Kinas officiella utsläppsstatistik. IVL har lång erfarenhet av beräkningar av utsläpp från vägtrafik, och var med och utvecklade EU-modellen ARTEMIS i början av 2000-talet, föregångare till nuvarande HBEFA.

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.