Utsläpp från arbetsmaskiner

De stora dieselmotorerna som finns på arbetsmaskiner har stora utsläpp av partiklar och kväveoxider. Bensinmotorerna kan ha betydande utsläpp av kolväten och kolmonoxid, speciellt äldre motorer.

Större arbetsmaskiner drivs nästan uteslutande av dieselmotorer vilka har förhållandevis höga utsläpp av kväveoxider och partiklar medan utsläppen av kolmonoxid och kolväten generellt sett är låga. 2005 beräknades arbetsmaskinernas andel av de totala kväveoxidutsläppen i Sverige uppgå till omkring 16 procent.

Men utsläppskraven för arbetsmaskiner skärps år för år och teknikutvecklingen drivs hela tiden framåt. Årligen säljs ungefär 7 500 större arbetsmaskiner, vilket innebär att den aktiva delen av maskinparken förnyas fort. Det är därför viktigt att ta fram aktuell emissionsstatistik som kan användas som underlag för att föreslå kostnadseffektiva styrmedel som minskar miljöpåverkan från arbetsmaskiner.

IVL arbetar med att förbättra och genomföra emissionsinventeringar för arbetsmaskiner.

Kontaktperson
Erik Fridell Tel. 010-788 67 99 E-post: erik.fridell@ivl.se