Transporter

Transportsektorn står inför stora utmaningar. Koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt, likaså utsläppen av de luftföroreningar som påverkar både hälsa och miljö. Hållbara och effektiva transporter, drivmedel och logistiklösningar är därför ett viktigt verksamhetsfält för IVL.

Hur vi reser och fraktar gods till sjöss, på väg och med flyg eller tåg har en avgörande betydelse för klimatförändringarna. Transportsektorn försörjs fortfarande huvudsakligen av fossila bränslen, och står för över en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen. Utsläppen av övergödande kväveoxider, försurande svaveldioxid, partiklar samt en rad andra miljö- och hälsofarliga ämnen följer i spåren.

Men utsikterna att ställa om till ett hållbart transportsystem är goda. Nya normer, ny teknik, effektiva styrmedel och ändrade beteendemönster minskar både utsläpp och samhällsekonomiska kostnader. 

Samarbete över gränserna

IVL tar sig an alla dessa angreppsvinklar. Vi samarbetar med såväl transportnäringen, i vid bemärkelse, som berörda myndigheter, och vi deltar i flera större nationella och internationella forsknings-, utvecklings- och anläggningsprojekt. Emissionsmätningar, emissionsmodellering och systemanalyser utgör själva kärnverksamheten, men vi har också ett tvärvetenskapligt fokus i form av till exempel mobilitet och social hållbarhet.  

 

Kontaktperson
Erik Fridell Tel. 010-788 67 99 E-post: erik.fridell@ivl.se