Kontrollprogram för fisk som livsmedelsråvara


På uppdrag av Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (Sic) har IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) sammanställt följande kontrollprogram för sikfisket i Vänern och Vättern. Syftet med programmet är att ge anvisningar för när, var och hur fiske kan bedrivas utan att EU:s gränsvärden för saluföring med avseende på dioxinlika ämnen överskrids. Mer information finns i rapporten "Kontrollprogram för sikfisket i Vänern och Vättern".