BM – Workshop på er arbetsplats

IVL kommer gärna och anordnar workshoppar om BM på er arbetsplats för att ni ska få starthjälp i ert arbete med klimatpåverkan från byggnation. Målgruppen kan vara en ledningsgrupp, en grupp av byggherrar vid stadsutveckling eller kombinationen miljöchef och projektchefer på ett bostadsföretag. 

Ett enkelt verktyg för klimatberäkningar

Det finns ett stort behov av kunskap om byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykel­perspektiv. Klassningssystem som Miljöbyggnad inkluderar klimatpåverkan från byggnation och Boverket föreslår obligatorisk lagstiftning. Därför kommer många som saknar erfarenhet av livscykelanalyser nu att behöva arbeta med klimatredovisning av byggnader. Det ställer krav på förenklade verktyg och metoder.

Ett hjälpmedel som uppfyller dessa krav är det kostnadsfria verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) som sektorn gemensamt har utvecklat.

Upplägg för workshoppen

Workshoppen är en halvdag. Först får ni en orientering i vad en klimat­redovisning av en byggnad är och hur Byggsektorns miljöberäkningsverktyg fungerar. Efter detta diskuterar vi förutsättnings­löst hur klimatarbetet skulle kunna bedrivas i just ert fall. Vår erfarenhet är att just kombinationen av ökad kunskap och efterföljande diskussion ofta ger en mycket bra effekt.

Intresserad?

Anders Ejlertsson är IVL:s expert på BM. Kontakta honom (uppgifter nedan) om ni önskar anordna en workshop på er arbetsplats.

Kontaktperson