SMED Luft

2001 bildades Svenska Miljöemissionsdata, SMED, med syfte att långsiktigt samla och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen.

SMED är ett konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Statistiska centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet och SMHI. SMED:s största uppdragsgivare är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.

SMED:s sakområde Luft tar fram, beräknar och sammanställer allt underlag avseende emissioner till luft till dels Sveriges klimatrapportering till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) och till EU-kommissionen, dels Sveriges rapportering till FN:s konvention om gränsöverskridande luftföroreningar – UNECE CLRTAP. Den senare omfattar också rapporteringen till EU:s direktiv om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar.

IVL ansvarar för alla beräkningar, datasammanställningar och officiella rapporter inom ramen för denna rapportering. Data rapporteras för samtliga samhällssektorer - energi, industri, lösningsmedel och produktanvändning, jordbruk, skog och skogsmark och avfall - fördelade på ett mycket stort antal undersektorer.

IVL medverkar också i kvalitetssäkringsprocessen för klimatrapporteringen genom att granska andra länders dataunderlag. Vi gör också utsläppsinventeringar och spårar utsläppskällor. 

I januari 2015 fick IVL förnyat förtroende att ingå i SMED-konsortiet åtta år framåt. Det nya ramavtalet inkluderar även två nya områden: buller och åtgärder.

Webb: www.smed.se


Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.