Urbana miljöer och stadsplanering

Hur förändras halterna av luftföroreningar vid en stadsförtätning och hur påverkas ventilationen? Vilken är den bästa platsen för att placera ett vindkraftverk i en stadsmiljö?

Luftmiljön i städer kan vara variera kraftigt beroende på infrastruktur och det ofta stora antalet utsläppskällor. IVL erbjuder flera tjänster inom modellering av luftkvalitet i stadsmiljöer. Modellerna kan bland annat användas för simulering av olika åtgärdsstrategier, såsom omläggning av trafik, placering av bullerplank med mera.

Emissionskällor som kan modelleras med spridningsberäkningar varierar från en enskild punktkälla till alla emissioner associerade med till exempel vägtrafik. Vi kan beräkna kombinationer av olika emitterade ämnen samtidigt och spridningsmodellerna tar även hänsyn till kemiska processer, såsom ozonbildning. Vi kan också simulera hus och gaturum i 3D samt vindflöde och spridning av föroreningar med mycket hög rumslig och tidsmässig upplösning.