Stationära källor

Spridningsberäkningar av utsläpp till luft används ofta i samband med tillstånds-prövningar avseende emissioner från befintliga eller planerade industriverksamheter.

Vi utför beräkningar av haltbidrag och depositionsbidrag för emissioner från enskilda industrier eller industrikomplex. Vi har dessutom lång erfarenhet av att utföra fullständiga miljökvalitetsbeskrivningar. Med hjälp av spridningsmodellering kan vi simulera olika utsläppscenarion för kombinationer av olika gaser, partiklar, aerosoler och lukt från olika typer av källor.

Haltbidraget från industrin, tillsammans med den lokala bakgrundshalten, jämförs sedan med gällande miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål. På så vis får man en bedömning av potentiella överskridanden orsakade av utsläppen från industrin.