Hästallergener

I dag finns över 270 000 hästar i tätortsnära miljöer. Närheten till stall och ridhus påverkar inte bara allergiker utan också tillämpningen av plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Spridningen av så kallade hästallergener kan variera beroende på storleken på hästanläggningen, rådande topografi, växtzoner och meteorologi. Det har därför varit angeläget att ta fram så kallade emissionsfaktorer, det vill säga utsläpp per häst, för att kunna utföra tillförlitliga beräkningar av spridning av hästallergen i olika scenarier. IVL har, efter flera års mätningar vid travbanor och ridhus, nu tagit fram relevanta emissionsfaktorer för hästallergener både avseende nivå och tidsupplösning.

Boverket har i sina nya riktlinjer valt att inte ange ett specificerat avstånd mellan nybebyggelse och hästverksamhet, istället avgörs avståndet i det enskilda fallet. I vissa fall skulle avståndet alltså behöva ökas medan det i andra fall skulle kunna minskas.