Diffusa partikelkällor

I många delar av Sverige förekommer det så höga halter av partiklar i luft att det finns risk för att miljökvalitetsnormen för utomhusluft överskrids. Därmed har intresset för att kvantifiera partikelbelastningen från diffus damning ökat bland olika typer av verksamheter, såsom sten-, grus- och biobränsleupplag, sandmagasin, sågverksamheter och bargjorda ytor i samband med byggen.

Kunskapen om spridning av partiklar från diffusa källor är fortfarande bristfällig, främst beroende på att det i dag inte finns någon tillförlitlig beräkningsmetod för att uppskatta emissionen.

IVL jobbar därför med att genom mätningar med flera olika mätmetoder och spridningsberäkningar ta fram generaliserade samband mellan diffusa partikelkällor och dess bidrag till förekommande halter i luft och deposition av partiklar i omgivningen. Genom att definiera emissionsfaktorer och därefter uppskatta emissionen, samt att beräkna halt-och depositionsbidrag i området kring de aktuella anläggningarna, kan vi bestämma storleksordningen på damningen.