IVL Svenska miljöinstitutet, Luftkvalitet, luftföroreningar

Spridningsberäkningar och modellering

Spridningsberäkningar och modellering av luftkvalitet är användbara verktyg för att bestämma hur emissionen påverkar luftföroreningshalter och nedfall av olika ämnen. IVL har en omfattande verksamhet på området spridningsberäkningar och modellering av atmosfärs-kemiska processer.

Modellverktygen vi använder är flexibla och ger oss möjlighet att modellera meteorologi med hög upplösning, kemiska processer i atmosfären och i rökgasplymer samt torr- och våtdeposition.

Vi erbjuder en rad tjänster inom modellering av luftkvalitet för såväl enskilda gaturum som komplexa stadsmiljöer och på landsbygd. Vi arbetar med ett flertal modeller, från avancerade tredimensionella spridningsmodeller till empiriska modeller.

Resultaten ingår ofta som underlag vid tillståndsprövningar. En stor fördel med denna typ av spridningsmodeller är möjligheten att simulera utsläppsscenarion. Spridningsberäkningar är också till stor nytta vid studier över hur ventilation och föroreningshalter påverkas vid stadsförtätning. Vi modellerar även avseende lukt, damning och allergener.

Informationsblad

Modellering för urbana miljöer och stadsplanering

Modelleringsverktyg för industrier

Modelleringsverktyg för spridningsberäkningar i luft

Kontaktperson
Malin Gustafsson Tel. 010-788 67 56 E-post: malin.gustafsson@ivl.se