Organiska miljögifter i luft och nederbörd

Inom den svenska miljöövervakningen mäter IVL halterna och nedfall av vissa organiska miljögifter i Sverige och norra Finland. Projektet finansieras av Naturvårdsverket.

Mätningarna av organiska miljögifter i luft och nederbörd genomförs på tre mätstationer/platser: Råö som ligger på svenska västkusten, Aspvreten på östkusten och Pallas i norra Finland. Mätningarna i Pallas genomförs i nära samarbete med Finska Meteorologiska Institutet, FMI. Vid ytterligare en mätstation, Vavihill, belägen i södra Sverige, mäts polycykliska aromatiska kolväten, PAH.

Råö, Aspvreten och Vavihill är mätstationer inom det europeiska samarbetsprogrammet EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) för övervakning av l långväga gränsöverskridande luftföroreningar inom konventionen CLRTAP. Pallas är en mätstation inom det internationella samarbetsprogrammet AMAP för övervakning av föroreningar som hotar den arktiska regionen.

Antalet mätstationer samt mätstart för de olika mätningarna har varierat över tiden men data finns att hämta från 1994.

Mätningar i luft- och nederbörd görs för följande ämnen:

  • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH),
  • Polyklorerade bifenyler (PCB),
  • Pesticider (HCH, DDT, klordaner) samt aldrin, heptaklor, diuron, isoproturon och atrazin (endast Råö), endosulfan (Pallas och Råö)
  • Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) samt HBCD (Råö och Pallas)
  • Klorerade paraffiner (Aspvreten och Råö)
  • Dioxiner/furaner (Aspvreten och Råö)
  • Perflourinerade ämnen, PFAS (Råö)


Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.