Metaller i luft och nederbörd

Projektet Metaller i luft och nederbörd syftar till att följa halter och nedfall av tungmetaller, särskilt kvicksilver, i Sverige och norra Finland. Projektet ingår i ett internationellt nätverk med syfte att följa upp effekterna av internationella avtal inom Luftkonventionen (LRTAP) om minskade utsläpp av tungmetaller.

Mätresultaten rapporteras även till andra internationella organisationer, bland annat Arktiska Rådet, Havskonventionerna för Östersjön och Nordostatlanten. Mätresultaten används också för att följa upp svenska miljömål och EU-direktiv i form av miljökvalitetsnormer. Projektet ingår i den svenska miljöövervakningen som finansieras av Naturvårdsverket.

Antalet mätstationer och mätperioder för de parametrar som mäts har varierat över tiden men data finns att hämta från mitten av 1980-talet. Mätningarna av tungmetaller utökades januari 2009 till följd av införandet av Luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG). Utförare och datavärd för projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Aktuella luftmätningar:
Totalkvicksilver (Hg) i gasfas vid 3 svenska stationer samt i Pallas i norra Finland Partikulärt totalkvicksilver vid en svensk station samt i Pallas i norra Finland Tungmetaller (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn & V) vid fyra svenska stationer.

Aktuella nederbördsmätningar:
Totalkvicksilver (Hg), vid tre svenska stationer samt Pallas i norra Finland Tungmetaller (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn & V) vid tre svenska stationer.

Kontaktperson
Michelle Nerentorp Tel. 010-788 66 93 E-post: michelle.nerentorp@ivl.se