Lufthalter och deposition på hög höjd i svenska fjällen

Lufthalter av försurande och eutrofierande ämnen började mätas månadsvis med filterpack-teknik november 2002 på fyra platser i fjällen. Övervakningen har skötts av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätningarna lades ned 2009, men fortsätter nu i Prästbodarna på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

De flesta mätningarna görs av praktiska skäl på låg höjd (lägre vindstyrkor och lättare att få tillgång till elektricitet). Det har dock visat sig att depositionen till fjälltrakter är betydligt högre än depositionen på lägre höjd. Detta beror dels på att molnen oftare når marknivå på högre höjd. Molndropparna har en högre koncentration av föroreningar än nederbörden och avsätter sig effektivt på vindexponerade ytor såsom skog.

Den högre depositionen på hög höjd beror även på att vindstyrkorna där är högre vilket leder till en större torrdeposition av partiklar och gaser. Dessutom kan orografiska effekter göra att det faller mer nederbörd på högre höjd. Två studier av torrdeposition och krondropp har tidigare genomförts.

Krondropp och nederbörd mäts i närheten på högt belägna skogsbeklädda ytor. Mätningarna har delvis tillkommit för att SMHI:s spridningsmodell MATCH ska kunna förbättras.

Resultat:
LufthalterExcel
Öppet fält och krondroppExcel

Rapporter
Nr Titel och beskrivning PDF-format Beställning
Deposition av luft- föroreningar på hög höjd i de svenska fjällen. Projektrapport 1997 Westling O. & Ferm M, (1998) Länsstyrelsens tryckeri, Umeå
B1369 Regional övervakning av nedfall och effekter av luftföroreningar.Akselsson C., Ferm M., Hallgren Larsson E., Knulst J., Lövblad G., Malm G. & Westling O.( 2000) Hela rapporten Beställs från IVL
L03/13 Miljöövervakning av nedfall av luftföroreningar på hög höjd i svenska fjäll – Metod och stationsval. Ferm M. (2003) Beställs från IVL
B1686 Final report from NMR project "Test of a filter pack combined with a PM10 inlet". Ferm M., Makkonen U., Hanssen J. E. and Ellermann T. (2006) Hela rapporten Beställs från IVL
B1755 Testing and development of new precipitation gauge for chemical analysis Hela rapporten Beställs från IVL
SMHI Nr 98 Beräkning av moln- och dimdepositionen i Sverigemodellen. Resultat för 1997 och 1998. Foltescu, V. L. and Persson, C. (2001) Beställs från SMHI
SMHI 2006-8 Återanalys av föroreningsdepositionen till Sverige 2002-2004. Persson, C. och Kahnert, M. (2006) Beställs från SMHI
Ferm M. and Hellsten S. (2012). Trends in atmospheric ammonia and particulate ammonium concentrations in Sweden and its causes. Atmospheric Environment 61, 30-39.  
Karlsson P. E., Ferm M., Tømmervik H., Hole L.R. , Pihl Karlsson G., Ruoho-Airola T., Aas W., Hellsten S., Akselsson C. ,Nørgaard Mikkelsen T, and Nihlgård B. (2013) Biomass burning in eastern Europe during spring 2006 caused high deposition of ammonium in northern Fennoscandia. Environmental Pollution 176, 71-79.  
SMHI 2013-35 Södergren H., Holmin-Fridell S., Andersson C. och Persson C. (2013). Nationell miljöövervakning med MATCH-Sverige systemet - metodik och resultat för åren 1998-2011 Beställs från SMHI
B2119Hansen K., Pihl Karlsson G., Ferm M., Karlsson P. E., Bennet C., Granat L., von Brömssen C., Engardt M., Akselsson C., Simpson D., Hellsten S., Svensson A., Kronnäs V. (2013)). Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011. IVL rapport B2119. Hela rapporten  
Kontaktperson
Martin Ferm Tel. 010-788 67 74 E-post: martin.ferm@ivl.se