EMEP

EMEP, European Monitoring and Evaluation Programme, är ett internationellt program inom UN-ECE:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. IVL ansvarar, på uppdrag av enheten för luft och klimat vid Naturvårdsverket, för merparten av övervakningen inom EMEP i Sverige.

Verksamheten inom EMEP omfattar övervakning av luftkvalitet och nederbördskemi, inventering av utsläpp till luft och modellering för att kartlägga och utvärdera den långväga gränsöverskridande transporten och depositionen av föroreningar i Europa. Inom detta internationella luftvårdsarbete används också modeller för att ta fram kostnadseffektiva åtgärdsförslag och strategier.

I såväl luft som nederbörd övervakas svavel- och kväveföreningar, kvicksilver och andra tungmetaller samt persistenta organiska ämnen. Dessutom mäts ozon och partiklar i luft samt baskatjoner i nederbörd. Bakgrundshalter i luft och nederbörd mäts vid totalt åtta platser i landet, men mätprogrammets omfattning varierar mellan mätstationerna.


Period: 1997-
Webb: www.emep.int

Stationer EMEP

Stationsnät EMEP