EMEP

EMEP, European Monitoring and Evaluation Programme, är ett internationellt program inom UN-ECE:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. IVL ansvarar, på uppdrag av enheten för luft och klimat vid Naturvårdsverket, för merparten av övervakningen inom EMEP i Sverige.

Verksamheten inom EMEP omfattar övervakning av luftkvalitet och nederbördskemi, inventering av utsläpp till luft och modellering för att kartlägga och utvärdera den långväga gränsöverskridande transporten och depositionen av föroreningar i Europa. Inom detta internationella luftvårdsarbete används också modeller för att ta fram kostnadseffektiva åtgärdsförslag och strategier.

I såväl luft som nederbörd övervakas svavel- och kväveföreningar, kvicksilver och andra tungmetaller samt persistenta organiska ämnen. Dessutom mäts ozon och partiklar i luft samt baskatjoner i nederbörd. Bakgrundshalter i luft och nederbörd mäts vid totalt åtta platser i landet, men mätprogrammets omfattning varierar mellan mätstationerna.


Period: 1997-
Webb: www.emep.int

Stationer EMEP

Stationsnät EMEP

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.